Ple de l’Ajuntament de dia 17 de novembre

Ahir vespre es celebrà el Ple de l’Ajuntament. Convocat a les 20 hores començà només amb deu minuts de retard, a la Sala tants de regidors com persones al públic. L’ordre del dia era el següent::

A. PART RESOLUTIVA.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

S’aprovaren les actes de les sessions anteriors amb el vot en contra del PP que pareix que no es fia de les transcripcions de la secretaria.

2. Sol·licitud d’indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals.

L’Ajuntament sol·licita al Govern el retorn del cost de conservació, manteniment i explotació de la depuradora que es cobra dels usuaris a través del cànon de l’aigua. En el debat es mesclaren dos temes: la necessitat de fer inversions a la depuradora per fer un tractament terciari de les aigües (que surtin sense fer olor i es puguin aprofitar per regar). Com quasi sempre punts de vista diferents entre l’equip de govern i el PP sobre si s’han fet les passes necessàries per aconseguir aquesta millora. El segon tema: que el Govern retorni els 76.687 euros que l’Ajuntament gasta cada mes en la depuradora. El PP manifestà que tot i que estava d’acord amb la reclamació hi votaria en contra. Votació: 8 a favor i 5 en contra.

3. Desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament regulador de l’ocupació de la via pública al municipi de Sant Llorenç.

L’equip de govern explicà que les al·legacions presentades estaven fora de termini i no s’ajustaven al Reglament. Discussió llarguíssima entre els diversos grups: PSM i PP reclamaren que es tengués en compte l’al·legació presentada per PIMECO. Es grups de l’oposició insistiren en que el Reglament era confús.No s’acaba d’entendre perquè serveixen les comissions informatives, prèvies al Ple. Se suposa que és allà on s’haurien de debatre els detalls dels temes que es duen al Ple. Votació: 7 a favor, 1 abstenció (PSM) i 5 en contra (PP).

4. Creació de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil.

Ni en aquest punt hi havia consens. No quedava clar si era l’Ajuntament o la Conselleria d’Interior qui havia d’aprovar la creació de l’Agrupació  de Voluntaris de Protecció Civil. Després d’una bona estona de debat s’arribà a l’acord d’acceptar una esmena del PP en el sentit de reclamar a la Conselleria d’Interior que es faci càrrec de la formació, dotació de material i autorització, si cal, de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Llorenç. Votació: UNANIMITAT

5. Reglament sobre funcionament d’establiments públics i activitats recreatives i sobre activitats secundàries a l’aire lliure.

Aquí se n’armà una de grossa. No quedava clar si el reglament que s’havia d’aprovar entrava en contradicció amb el reglament que s’havia aprovat feia deu minuts. Dona va la sensació que cada un llegia papers diferents. El guirigall es feu tan gros que el moix de na Maria Corneta començà a miolar, no sé si passava pena perla seva madona. Al final, el tema quedà damunt la taula pendent d’aclarir la qüestió.

6. Exercici d’acció judicial per a la constitució de servitud per ubicació de centre de transformació elèctric al carrer de l’Àncora de s’Illot 2.

El tema anava d’un transformador d’una obra privada que s’havia canviat de lloc i ara no hi havia manera de que els propietaris volguessin acceptar la servitud. El tema haurà d’anar al jutjat. Votaren a favor l’equip de govern i el PSM. El PP es va abstenir.

7. Rectificació de l’Inventari de camins: baixa d’un tram del camí 84.

Aquí es rectificà la inclusió de 24 m d’un camí en l’inventari de camins públics. Tots estaven d’acord en corregir l’errada, però el PP demanà si hi havia inventari de camins públics. EL batle contestà que hi havia un inventari inicial i que s’estava pendent del Consell per poder-lo acabar. La votació fou de 8 a favor i 5 abstencions del PP.

8. Aprovació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible PAES.

Es tractava d’aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 12.000 euros per pagar un estudi que s’ha fet sobre energies renovables i disminució del CO2. El PP i el PSM es queixaren que no hi havia la documentació corresponent en temps i forma i que no s’havia convidat l’oposició a les reunions informatives sobre aquest Pla. El regidor responsable i el batle es disculparen i demanaren que es votàs a favor per no perdre la subvenció (pareix que el termini acabava en dos dies). El PP demanà poder controlar aquest Pla i el PSM considerà que s’havia d’haver convocat l’Agenda Local 21. Al final els grups de l’oposició votaren a favor després d’arrabassar el compromís del batle de fer una reunió la setmana que ve per conèixer millor aquest Pla.

9. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública.

Es proposava canviar la norma per adequar-la als períodes de temporada alta i baixa i cobrar-la per trimestres. El PP no hi va estar d’acord per considerar que s’havia d’aprovar un descompte si es pagava anualment i trobava que les zones no estaven ben distribuïdes per categories. El batle apuntà que començava el tràmit d’exposició pública i es podien fer al·legacions que es podien estudiar. ( vots a favor i 5 en contra.

10. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de diversos serveis socials.

No vaig esser capaç d’entendre la qüestió. Segons el PP s’havia cobrat de més i s’havien de retornar els doblers. Segon el batle hi havia una errada de preus que ara es corregia. S’aprovà per 8 vots a favor i 5 en contra.

11. Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis o la realització d’activitats municipals.

Tampoc no ho vaig entendre. Ara resultava que s’havia cobrat de manco i es tractava de modificar l’ordenança. Sense gens de debat tothom hi va estar d’acord

12. Moció del PSM-Entesa Nacionalista sobre el Pla d’obres i serveis.

El PSM proposva que l’Ajuntament es manifestàs en contra d’una eventual retallada del Fons de Cooperació Municipal i demanàs la convocatòria urgent d’una assemblea de municipis de la Federaciód’Entitats Locals de les Illes Balears per tractar sobre aquesta qüestió. El PP s’hi oposà i s’aprovà amb 8 vots a favor i 5 en contra.

13. Moció del Partit Popular per la qual es proposa una reforma del Reglament del Pla d’obres i serveis.

Semblava que aquesta moció era semblant a l’anterior però no ho vaig aclarir perquè el PP no l’explicà. Així i tot s’aprovà per UNANIMITAT.

14. Moció del PSM-Entesa Nacionalista en contra d’una eventual retallada del Fons de Cooperació Municipal.

El PSM demanava a l’Ajuntament que instàs al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca a mantenir, com a mínim, els nivells de protecció territorial de la normativa actual, desistint de promoure noves urbanitzacions en el litoral o en la Serra de Tramuntana. S’aprovà per UNANIMITAT

15. Moció del PSM-Entesa Nacionalista per a instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei hipotecària a fi de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per a evitar els desnonaments per motius econòmics.

El PSM demanava que s’instàs al Govern una modificació de la llei hipotecària  de manera que en els casos de residència habitual si el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge tot el deute quedi liquidat.

També sol·licitava que l’Ajuntament  reclamàs al Govern l’aprovació d’una moratòria o  les mesures necessàries per a paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària i que per als desnonaments ja produïts, s’aprovassin mesures destinades que els milers de pisos buits que acumulen les entitats financeres com a conseqüència d’aquests embargaments es posassin immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en un règim de lloguer social, que no superi mai el 30% de la renda familiar disponible.

El PP presentà una moció alternativa i l’equip de govern una modificació en el sentit que els desnonaments havien de ser conseqüència de l’aplicació de la llei hipotecària i una altra modificació per evitar que els bancs, com a conseqüència de la modificació de la llei, augmentassin els interessos.

La moció del PSM fou aprovada per 8 vots a favor i 5 en contra i la del PP no es votà.

15. S’aprovà la urgència de dues mocions, una de l’institut de la Dona sobre la violència de gènere que fou aprovada per UNANIMITAT i una altra presentada per l’equip de govern que condemnava la violència contra les dones i reclamava la modificació de la llei d’igualtat i que es mantinguessin els ajuts per a les dones perjudicades. El PP manifestà que estava a favor de la condemna de la violència contra les dones i que votaria en contra perquè no estava d’acord amb les altres mesures. El resultat de la votació fou 8 vots a favor i 5 en contra.

B. PART DE CONTROL.

1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions del batle.

Entre les resolucions de la batlia vaig entendre que a partir d’ara la documentació voluminosa que s’entregava als partits polítics en fotocòpies s’enviarà per correu electrònic.

2. Precs i preguntes

Moltes preguntes i precs del PSM i del PP.

El PSM demanà:

a) perquè no s’havia constituït la Junta de portaveus. El batle contestà que estan pendents de saber els noms de les persones que l’han de formar.

b) que es tancàs a la circulació i no es pogués aparcar a la plaça de l’Ajuntament. El batle respongué que s’està estudiant.

c) que si s’havia estudiat el tema dels sous dels regidors. El batle contestà que els sous que es perceben estan d’acord amb les recomanacions de la Federació de Municipis.

d) que si s’havia retirat un mesurador de vent al Puig de s’Esquerda. Elbatle contestà que hi ha un expedient que obliga a retirar-la.

e) que quan es faria la recollida selectiva de fems, casa per casa, a Sant Llorenç. El regidor contestà que està previst per al proper mes de juny.

f) que quin criteri es segueix a Sant Llorenç per part de la policia local per posar les multes. El batle contestà que els criteris legals. La regidora del PSM li contestà que es fa de forma indiscriminada. El regidor contestà que si hi havia queixes, actuaria.

El PP demanà:

a) si s’havia fet alguna actuació a la rotonda de l’avinguda Romaní. El regidor explicà que s’està fent un informe de la zona.

b) que si es pot circular en cadira de rodes per alguna d’aquestes zones. El batle contestà que s’ha de revisar.

c) que si hi havia projecte pel parc infantil del carrer de Sant Miquel. El batle contestà que no hi havia projecte perquè consideraven que no era necessari.

d) que un minusvàlid no pot accedir a l’Ajuntament pel problema dels cotxes aparcats a la plaça. El batle contestà que es revisaria.

e) que si per fer  l’aparcament del carrer Soler s’havia fet una modificació de l’ús del solar. El batle contestà que creia que no era necessària la modificació.

f) que qui pagaria les despeses de la demolició de l’edifici del carrer de Sant Llorenç. El batle contestà que s’havia enderrocat per problemes de seguretat i que es reclamaria als propietaris que pagassin les despeses.

g) sol·licità la relació de les persones, operaris i tècnics, que han intervingut en les obres del tanatori. El regidor explicà que no tenia clar si es podien fer públics els noms de les persones que hi havien treballat. Que ho demanaria.

h) sobre el camp de futbol Badia de Cala Millor. quin era l’estat del camp, si hi havia assegurança de responsabilitat civil, si s’havia autoritzat que s’hi jugàs a futbol, quines obres s’havien realitzades, si hi havia partida pressupostària, qui obria i tancava les instal·lacions. El regidor contestà que hi havia partida pressupostada per fer unes obres de demolició i millora i que mentre es comencen les obres s’havia permès a un grup de joves emprar el terreny de joc.

i) que la gespa del camp de futbol no estava en condicions i que l’enllumenat era dèbil. El regidor contestà que havien rebut comunicació de la Fundació Illesport que no hi hauria doblers per fer les millores previstes al camp de futbol.

Tot això acabà a les 23,30 hores. A la sala de plens quatre moixos, el de na Maria Corneta se n’havia anat amb la madona feia una bona estona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada