Crònica del Ple

Avui, per vacances del titular, en Pep Cortès, me toca fer la crònica del ple d’ahir.A la una i quart, no hi ha manera de que es comenci el ple amb puntualitat i això em sembla una manca de respecte per part de l’equip de govern a l’oposició, als periodistes i al públic, si n’hi ha, es començà el ple ordinari del mes de juliol. L’ordre del dia era el següent:

A- Part resolutiva.

 1. Aprovació d’actes de sessions anteriors: sessió 2012/6, de 24 de maig.
 2. Addenda de modificació del Conveni per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs municipals i altres ingressos de dret públic signat el 13 d’abril de 1993 entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
 3. Donar compte de la liquidació i la dissolució del Consorci Pla Mirall de Sant Llorenç des Cardassar.
 4. Aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals.

B- Part de control.

 1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions del batle.
 2. Precs i preguntes.

1. L’acta del ple del mes de maig s’aprovà amb els vots en contra del PP.

2. El segon punt tractava de reduir el percentatge que rep el recaptador de la comunitat autònoma. S’havia de modificar el conveni signat l’any 1993. Tot i que la reducció no era gaire significativa (un 0,02%) suposa una quantitat important si es té en compte que s’aplica a tots els rebuts que gestiona l’oficina de recaptació. El batle apuntà que aquesta millora podria anar destinada a baixar els imposts de l’any 2013. El PP s’hi oposà al·legant que el procediment no era correcte, que no havien tengut el conveni inicial i no hi havia informe de la secretaria ni de la intervenció. S’aprovà amb els vots en contra del PP.

3. Aquest punt era per donar compte de la liquidació del Consorci Pla Mirall de Sant Llorenç a instàncies del Govern de les Illes Balears. Me va semblar que aquest punt no estava gaire preparat ni per l’equip de govern ni per l’oposició perquè dedicaren més d’un quart d’hora a discutir si votarien a favor o en contra. Quan va ser hora de votar la secretària indicà que només es donava compte al ple i que no calia fer cap votació.

Sobre aquest punt el batle explicà que es tractava de deixar sense efecte el Consorci Pla Mirall de Sant Llorenç que s’havia constituït l’any 1996 i que ja no tenia cap funció, que s’havia creat per gestionar les obres del Pla Mirall a instàncies del Govern i que ara el Govern tenia molta pressa en dissoldre’l. El PP demanà que es retiràs aquest punt de l’ordre del dia perquè no havien tengut accés a tota la informació i que si es seguia endavant demanarien la nul·litat del ple.

3. El batle retirà de l’ordre del dia el punt número 3 perquè hi havia un error material i comunicà que passaria aquest punt al ple extraordinari que es celebrarà el dia 31 de juliol.

A l’apartat de precs i preguntes, la portaveu del Partit Popular anuncià que feria una sèrie de preguntes i a continuació s’absentaria de la sala com a protesta pel fet que no hi hagués debat.

Les preguntes formulades foren les següents:

 • Per què hi ha tres persones empadronades al carrer Major número 7 (Ca s’Escaleta) ?
 • En relació a la depuradora, què s’ha cobrat en concepte de cànon? i, ara que una empresa té la concessió de la depuradora, si hi ha problemes, qui els solucionarà?
 • Reclamà l’informe de l’arquitecte municipal sobre les deficiències detectades a l’escola Mestre Guillem Galmés i assegurà que l’informe de la Conselleria diu queel tema és responsabilitat de l’Ajuntament.
 • Sobre l’entrada de la regidora del PSM a l’equip de govern, què cobrarà? i des de quan ho cobrarà? Quin nivell de català té la regidora? També demanà si l’Ajuntament s’ha convertit en una oficina de col·locació i assegurà que la regidora del PSM de fet ja feia una any que havia entrat a l’equip de govern.

A continuació abandonà la sala. Al que subscriu aquesta crònica li va donar la impressió que més que una retirada política era una retirada personal, vull dir que va parèixer que l’esperaven a un altre lloc i tenia pressa.

La resta de regidors del PP formularen les preguntes següents:

Jaume:

 • Sol·licità còpia de l’informe tècnic de la rodona dels carrers Mareselva i ses Palmeres.
 • Demanà si hi havia un pla de seguiment de neteja dels solars de Sa Coma i Cala Millor.
 • Sol·licità si es feia un seguiment de l’empresa de neteja de la zona costanera.
 • Demanà si s’han hagut de contractar altres empreses per fer la neteja de la zona de la costa.
 • Demanà si es passarien a una revista digital (vaig entendre que era card.cat) les resolucions de la batlia.

Cata:

 • Sobre la canera municipal, demanà si hi havia registre dels cans que entraven i sortien . Si hi havia manescal i sol·licità una millora de les instal·lacions.
 • Sol·licità una millora de la recollida de fems.
 • També demanà si es podien retirar les barreres si no són necessàries.
 • Sol·licità l’informe tècnic de la policia que aconsella no peatonitzar els carrers embellits.

Toni:

 • Demanà quins serien els preus i els horaris de les pistes de pàdel i qui controlaria els usos.
 • Comentà que les bicicletes elèctriques de lloguer de la zona costanera no poden entrar al terme municipal de Son Servera.
 • Demanà quina utilitat tenia la pèrgola del parc (a Son Carrió).

Les respostes de l’equip de govern foren les següents:

 • Sobre la rotonda encara no hi ha cap informe.
 • Sobre la neteja dels solars es duu un control des de la delegació de Sa Coma. la persona responsable és la tècnica de medi ambient.
 • En relació a la contractació d’empreses de neteja a la zona costanera, el delegat de la zona informà que s’ha contractat una empresa per fer nets i tancar els solars de l’Ajuntament perquè aquestes tasques no estaven incloses en el plec de condicions de l’empresa adjudicatària.
 • En referència a la tramesa de les resolucions a una revista digital, la secretària puntualitzà que s’havia contestat una petició de card.cat i que es remetrien les resolucions que afectassin a qüestions públiques, les altres estan sotmeses a la llei de protecció de dades.
 • Pep Jaume contestà que hi ha un registre d’entrades i sortides dels cans, que hi ha un veterinari que treballa un dia per setmana i en casos necessaris, que s’ha procedit a la instal·lació d’abeuradors automàtics, que no es sacrifiquen els cans llevat de casos excepcionals i que era conscient que les instal·lacions han quedat petites.
 • Sobre la recollida de fems, Joan Planas indicà que no es pot modificar el contracte amb l’empresa concessionària i que no ha recollida els dissabtes tot i que el punt verd està obert.
 • El batle indicà que estan pendents de l’informe de la policia.
 • Nicolau Bordal es comprometé a demanar informació a l’Ajuntament de Son Servera sobre el tema de les bicicletes elèctriques.
 • Maria Montserrat Rosselló explicà que el preu d’utilització de les pistes serà de 10 euros/hora per a residents i 12 per a no residents. En cas d’haver de menester il·luminació elèctrica el cost serà de 14 i 16 euros, respectivament i que la gestió la faria Cas Patró.
 • En relació a la pèrgola, la regidora manifestà que era necessària una millora per augmentar la zona ombrejada, però que ara mateix no hi havia pressupost.
 • En relació a la depuradora el batle informà que el Govern deu a l’Ajuntament 540.000 euros de l’any 2011, que el Govern no es vol fer càrrec de la depuradora i que l’empresa adjudicatària del servei farà les tasques corresponents a funcionament ja que el manteniment i les millores corresponen al Govern. Informà que el Govern no paga el 100% del cost de la depuradora i indicà que les persones que hi feien feina han estat recol·locades.
 • En relació a la incorporació de la regidora del PSM a l’equip de govern el batle manifestà que la resolució de 29 de juny continuava vigent i que la retribució de la regidora era la d’assistència  a plens i comissions, d’acord amb el que s’estableix als pressuposts, que no tenia dedicació parcial ni cobrava per aquest concepte i que al ple de dia 31 de juliol hi furiauna proposta. Manifestà que qualsevol regidor, elegit democràticament, tenia el dret de formar part de l’equip de govern. Que negà això era negar el joc de les majories i minories i qüestionar la llei de bases de règim local.

La regidora del PSM, Dolors Sánchez, intervengué per manifestar que renunciava a les dietes que li corresponien com a membre de l’equip de govern entre les dates de 29 de juny i 13 de juliol. Afirmà que a na Manuela Messeguer no li importava gens ni mica quin nivell de català tenia ja que no era una funcionària i si ho hagués estat tampoc importaria per la modificació aprovada pel PP de la llei de la funció pública.

No sé si només ho vaig percebre jo, però després de la sortida de la sala de plens de la portaveu del PP, el nivell de renou dins la sala baixà de manera considerable i les formes entre els membres de l’equip de govern i de l’oposició foren correctes.

32 comentaris a “Crònica del Ple

 1. segons sa cronica una altre vegada sa regidora des pp a tornat a sortir des salo de plens antes de acaba sa sessio. me deman
  deu cobra igual si sen va antes dora

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
 2. M’alegr que, encara que sigui de forma dissimulada, el PSM secundi la proposta del PP de renunciar als emolument del ple extraordinari del passat 2 de juliol… O això, almenys, és el que hauria de ser si seguim les paraules del penúltim paràgraf, perquè són les úniques dietes que li corrispondrien a la regidora, i que, per tant, les úniques a què pot renunciar.

  De totes formes m’ensum que en realitat es cobrarà les del ple extraordinari de dos juliol, i que la renuncia, en realitat, es vol referir al que cobraria si ja s’hagués fet efectiu el nomanament com a nova integrant del gover. Però com que l’efectivitat del nomenament necessita l’acceptació de la regidora (que no s’hauria produït abans de dia 13 de juliol) i la seva publicació al BOIB, no hi ha cap import a rebre per les noves competències conferides (encara no efectives), i per tant, no és necessària cap falsa renuncia. Algú em pot confirmar les meves sospites, o les meves errades?

  Sobre l’empadronament a S’escaleta, no hi ha resposta de l’Ajuntament? Sa libèl•lula se pot empedronar a s’Escaleta? Així deixaria de ser portenya, seria llorencina, i deixaria de patir la discriminació estatutària de card.cat!!!

  PD: Tomàs, estic content que t’hagis reincorporat a l’activitat política com a membre de card.cat!!! T’he anyorat les darreres setmanes…. 😉

  VN:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • T’entenc, Tomás, no passis pena. Men record que mun pare quasi ni dormia quan qualque cabra es desfeia de sa trava i botava a des cortó des veinat. I ja ni te cont lo malament que ho passava si sa cabra trobava que sa pastura era més bona, o si es veinat, per lo que fos, ja li anava bé que sa cabra hagués botat sa partió….

    Pels interessats en el tema recordarem que el codi civil ens dóna 20 dies de marge per reclamar sa cabra que hagi botat a cas veinat…

    VN:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)
  • M´alegra comprovar que la libèlul.la encara vola i que fins i tot es planteja canviar de casa, fet inimaginable per una espècie tant arrelada a les bondats de la brisa portenya.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • Sa libèl•lula, que no només vola ben xalesta sinó que també corr i fins i tot neda, és un bitxo mallorquinament imprevisible. Si l’heu de cercar d’aquí a uns mesos, esper la pugui trobar a mitg camí entre els dos pobles, envoltada de tarongers i llimoneres.

    Descubriré a sa senyora catalana, com a mostra de cortesia mallorquina, que sa libèl•lula, a més de ser portenya, té una ala porrerenca i que per això, com deim per aquí, ni se vincle ni se trenca, ni se romp ni se romprà.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)
    • Això si que m’ha agradat, sa libel·lula portenya tampoc no se vincla ni se trenca, com jo.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Puntuació: 0 (de 0 vots)
     • Vaja, vaja… ves per on!. Qui hagués de sospitar confluències entre Libèl·lula i Tomàs …. mitjançant suposades atribucions de la dona porrerenca!!!!
      Avui ,tinc dubtes sobre l’eficiència d’aquestes qualitats…no sé si seria millor apropar-se al jonc -també apreciat per les libèl·lules- que té ben assentades les arrels però és flexible en les formes.

      VN:F [1.9.22_1171]
      Puntuació: 0 (de 0 vots)
     • No voldria obrir un fals debat sobre les qualitats pròpies (no me vincl gaire). Només volia dir que si la libèl·lula té una ala porrerenca, jo hi tenc una cama.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Puntuació: 0 (de 0 vots)
 3. Com es posible que dins es PP quedi gent en un grau de empegueiment tan baix ? Com per atrevirse, he demena quin grau de catala te sa gent per ingresa ha un lloc de feina oficial ? ( En aquest cas, més be politic )

  VN:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
 4. EN PRIMER LLOC:
  La regidora des PP va estar present a nes ple, fins a nes punt de precs i preguntes, no va abandonar la sala per motius personals…. Tomas, com be tu saps es la directora de l’institut de la dona i la reclemaren a Palma per una reunio…
  EN SEGON LLOC:
  A lo referent ( i que consti que ma fet grasi). a que baixa es renou de la sala de plens cuant la PORTAVEU del PP l’abandonas,es perque esta acostumada que es l’unic partit que a fet oposicio fins ara…….
  EN TERCER LLOC:
  La portaveu del PP va deixar les preguntes a nels seus companys del partit perque les formulasin.. i encare esperen una contestacio clara sobre el bar del camp de futbol (aixi com es va presentar el concurs o la concessio de tal establiment) crec que donera per molt aquest tema…..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
  • Bono, o sigui que pot fer dues feines al mateix temps… idò si que. I de les dues passa per caixa? Ja me diràs. Que visquin les retallades den Bauçà però només per als qui no són “dels seus”. Per cert, a la web de l’Institut de la dona fa més d’un més i mig que no hi ha cap canvi… jo no negaré que no hi facin feina, però com a mínim no es veu.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
  • Hola, Granota:
   El que vaig escriure va ser: “Al que subscriu aquesta crònica li va donar la impressió que més que una retirada política era una retirada personal, vull dir que va parèixer que l’esperaven a un altre lloc i tenia pressa”.
   Ara, amb el teu comentari, m’ho confirmes. Te sembla correcte dir que s’absenta del ple perquè no hi ha debat i no li contesten les preguntes si la realitat és que té un altre compromís derivat de la seva feina?
   En relació a la segona apreciació que vaig fer, vol dir que els companys del PP de la portaveu no fan oposició, o només es fa oposició si es fan servir molts decibels?
   Sobre si es varen contestar les preguntes, me vaig limitar a transcriure les preguntes i respostes. Si hi ha preguntes pendents de resoldre, el PP sabrà què n’ha de fer. En aquest cas jo només era el comentarista del ple.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • segons diuen comentarista un poc parcial perque segons me consta i he vist ses preguntes escrites fetes per un regidor del partit popular i no son aquestes realment ses preguntes o te equiviocares cuant les apuntaves o les tan passades malament ? i ses respostes tampoc varen esser del tot aixi segons me diuen, pero que aixo deu esser la redaccio final del acte de la sra. secretaria, i per aixo els regidors del pp votan en contra de les actes, diuen conten he sentit dir…….

    VA:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)
    • Tots som parcials, arran de mar, perquè tots veiem les coses de forma subjectiva. Així i tot, a la crònica vaig intentar destriar el què era la informació del que eren les apreciacions personals. La informació que transmet dels plens és la que som capaç d’apuntar al moment quan es produeixen les preguntes i les respostes. No he vist cap pregunta per escrit i tampoc no vaig veure en cap moment que cap regidor del PP fes entrega d’aquestes preguntes a l’equip de govern, cosa que preveu la llei que es pot fer. Comprendràs, arran de mar, que és difícil, enmig d’un cert xivarri, copsar, paraula per paraula, totes les intervencions. El que te puc assegurar és que en la informació que transmet procur ser del tot imparcial. Quan coment els fets o faig valoracions, potser no ho som gaire, a la vista d’alguns, però sempre don la cara i sign les informacions i els comentaris amb el meu nom. Per altra part suposar que la secretària manca a la veritat a l’hora de redactar les actes, si és això el que has volgut dir, és una acusació molt greu, que si fos certa requeriria una denúncia formal davant dels tribunals per part dels regidors que ese puguin sentir perjudicats.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Puntuació: 0 (de 0 vots)
     • Ara he vist que l’enllaç no és correcte. La informació del Diario de Mallorca d’avui, diu:

      Nuevo abandono de Meseguer en el pleno
      La número uno del PP de Sant Llorenç, Manuela Meseguer, volvió a abandonar un pleno. Fue la pasada semana al comenzar el apartado de ruegos y preguntas,
      y en protesta por la “falta de respuestas”, según ella. El resto de ediles del PP siguió en la sala. El pacto, dirigido por el inconmbustible alcalde Mateu Puigròs e integrado por GISC, PSOE, AGIN y el recién sumado PSM, destacó que tras la marcha de Meseguer el pleno fue “una bassa
      d’oli”, “sin tensión” y “diálogo correcto”. No estaría mal una reconciliación Meseguer-Puigròs. Mínima elegancia.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • Res en el món periodístic és imparcial o objectiu ( i menys una crònica personal d’un ple). Si no, no seríem humans…De totes el meu comentari era Per riure un poc ( sobretot pel qualificatiu q li dediquen al batle, que es tan gran q ni gosam posar a una revista tan imparcial com la nostra). Que bo…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)
 5. Per en Ferreret;
  Que la regidora del PP abandonas el ple per motius de agenda no crec jo que hagueu de donarli tant de rebunbori,ja que segons tenc entens els plens sempre comensen en retras i aixo va fer que na Manuela hagues de deixar la sala i anarsen cap a Palma…
  I de que tengui dues pagues tambe apliqueu a nel vostro “incombustible” i demes regidors que nomes varen voler un 75% de dedicacio per poder seguint cobrant de dos llocs de feina ( o es que aixo domes esta mal fet cuant heu fa el PP?
  Per en Tomas:
  Referent a lo que escrius de que si fan o deixen de fer oposicio es regidors del PP perdonelos perque es veu que no hen saben tant com sa regidora del PSM que la fent tan be que el “incombustible” li a donat un lloc a l’equip de govern
  I aixo de que siguis es comentariste ( Imparcial ) del ple deixa molt que desitjar ja que segons tu domes heu fa malement el PP i en canvi tots el altres (vull dir l’equip de govern )com que xarren fluixet heu fan mes be

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
  • Bono, bono, dos llocs a l’administració? qui és que les te dels regidors de l’ajuntament de Sant Llorenç a més de la senyora Manuela? Això si, el seu cas no arriba al ridícul espantós que succeeix al poble veï de Manaquior d’un tal senyor Llorenç Bosch, (també del Partido Popular quina casualitat) que és diputat a Madrid del Parlament Espanyol i a més a més és regidor de l’oposició del seu poble.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • batle, president de la empresa municipal i sols no cobra es 100 % de sou per aixi poder fer feina defora ? dos sous de l´administracio publica ? bono bono bono

    VA:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • Si pero com be tu dius ferreret tot dos estan a l’oposicio des seus respectius ajuntaments ( per mala o per bona sort) i lo que cobren estant a l’oposicio si no estic mal informat no basta com per mantenir una familia.
    No com si pertanyes a l’equip de govern i tens un altre sou al manco que renunciin a un des dos no et pareix i aixi comensariem a sortir de sa crisis
    Tant a Sant Llorenç com per tot Espanya

    VA:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)
    • Que jo sàpiga en Llorenç Bosch formava part de l’equip de govern fins el mes passat. Però en lloc de fer costat al seu batlle es va estimar més fer-li a s’apotecari madrileny.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Puntuació: 0 (de 0 vots)
     • Jo domes me preocup del meu poble i trob que ja li val t’agradi o no.
      Lo que pasa a altres llocs ni me va ni me ve.
      Es teu mal es que sempre compares lo que pasa amb els partits a Madrid, Palma, Manacor o de alla on sigui i mos convendria mirar dins el nostre poble que es lo que heuriem de mirar d’arreglar no te pareix ferreret,,,
      Are contestem si era necesari que el PSM se afegis a l’equip de govern a no se que mirasim sa part economica aixi l’entendria.Perque per jo no te d’altre explicacio
      I si l’equip de govern no fa be les coses crec que podem informar a la gent.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Puntuació: 0 (de 0 vots)
 6. que ja es hora que cualcu, oposicio, fica ma a s´empresa municipal, reunions de 10 min dins horari laboral i encar tenir barra de cobrar per aquestas reunions, tant politics com fiuncionaris, es ver o no ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
  • AIXO EXPLIQUEU A NEN FERRERET:
   QUE VOU SA PALLA DINS S’ULL EXTARN I NO VEU SA VIGUE DINS ES SEU

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • Pel tema del PSM a mi ni em va ni em vé, pel que dius del tema de la palla a l’ull. Cadascú que faci el que vulgui. Per cert he fet referència a altres pobles pel tema de que na Manuela tenia feina devers Palma, però supòs que tu ho veus beníssim que na Manuela abandoni el ple abans d’acabar i després passi per caixa igual que els altres. Jo no ho trob normal. m
    Bé, com diuen “no hi ha més cec que qui no hi vol veure”.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada