Anàlisi del Pressupost per al 2014 de l’Ajuntament de Sant Llorenç

El passat 7 de febrer ja es va editar a Card.cat el pressupost per a l’any 2014 que ha aprovat l’Ajuntament del nostre municipi. Aquest ascendia a 16.182.200 €.

Per tant, aprofitant l’avinentesa i tal com férem amb el pressupost de 2013 (I, II, III i IV) intentarem fer un anàlisi comparatiu del pressupost que s’ha aprovat per aquest any respecte el de l’any anterior. Aquesta vegada, a diferència de l’anàlisi del 2013, no entrarem a explicar cada concepte del pressupost ja que entenem que varen quedar explicats a l’anterior edició i, no cal ser pesats per reiteratius.

Així doncs, si comparam el pressuposts d’ambós exercicis:

Observam com el pressupost per a 2014 ha augmentat un 3,85% respecte al 2013. Això representa un augment de 599.858,47 €. En termes generals, sense profunditzar al petit detall, aquest augment de la despesa ha anat a parar sobretot en depesa en inversions que ha passat de 161.026,86 € previstos per a 2013 a 651.000 € per a 2014. això suposa més d’un 300% respecte l’any anterior, tot i que només representa un 4,02% del pressupost total. Recordem que els béns d’inversió són adquisició o millora d’infraestructures, i adquisició de béns, com ara maquinària, camions o cotxes, elements informàtics, etc. necessaris pel funcionament dels serveis que dóna l’ajuntament. En una segona publicació farem un desglossament d’aquestes inversions previstes segons el pressupost.

Aquest augment en despesa d’inversió, no s’ha vist reflectit en un augment de subvencions rebudes per l’ajuntament per aquesta finalitat. De fet, les transferències rebudes per a inversions que preveu el pressupost són les mateixes que a l’any 2013 (transferències de capital: 145.000 €); la qual cosa significa que aquestes inversions es finançaran en recursos propis de l’ajuntament.

Si profunditzam una miqueta més dins el pressupost d’ingressos podem intuir que aquest augment del pressupost de despesa es finança directament amb un augment d’imposts tant directes, un 10,09% respecte 2013 (750.000 €), com indirectes, un 41,11% més (175.389,27 €). Bàsicament per un augment en les previsions d’ingressos de l’Impost de Béns Immobles, el famós i temut IBI, en 700.000€ respecte les previsions de l’IBI de 2013 i de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICO) que augmenta en 175.389,27 €.

En poques paraules, què vol dir tot això? Doncs, que el pressupost aprovat per al 2014 ha augmentat poc més o manco en 600.000 €, la majoria dels quals es destinaran en béns d’inversió (infraestructures, ordinadors, edificis, cotxes, etc.) i aquest augment estarà finançat directament per la butxaca de cada resident per l’augment de les previsions en els imposts IBI i ICO. Mai millor dit, idò, que els edificis públics són del poble!

Cal dir a favor de l’Ajuntament, que a la Memòria del pressupost indica expressament que la previsió d’ingressos de l’IBI per a 2014 s’ha realitzat tenint en compte la prohibició imposada pel Govern de l’estat d’aplicar la reducció dels tipus de gravamen com a conseqüència de la pròrroga per dos anys del Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. Tot i això, m’ensum que si un Ajuntament l’interessa disminuir aquest impost té altres camins per aconseguir-ho. A un impost no sols l’afecta el tipus de gravamen, també es pot reduir amb una baixada en la valoració de la Base Imposable (l’Ajuntament de Pollença, per exemple ha enunciat a “bombo i platillo” una disminució de l’IBI d’un 20% pels seus ciutadans…encara que alguns pollencins m’han comentat que l’esperada baixada no és tant com diuen. Sempre s’ha de llegir la lletreta petita). Quedi dit però, que tot és opinable i jo no som un expert en IBI, per tant no us aferreu molt fort a aquesta afirmació.

Després d’aquest incís inicial, altres xifres a destacar del pressupost 2014:

  • El 86,54% del pressupost total de despeses correspon a despeses de béns i serveis (despeses pel manteniment dels serveis: carrers, enllumenat, jardins, zona costenera, etc.) i despesa de personal.
  • Per contra el major pes en el pressupost d’ingressos l’aguanten els imposts directes amb un 50,58% del total (IBI de béns urbans en la major part, amb unes previsions de 6.600.000 €) i les taxes i altres ingressos (fems, llicències urbanístiques, preus públics dels centres de dia, multes, ingressos de festes, etc.) amb un 28% del total. Entre ambdós tipus d’ingressos sumen el 78,57% dels ingressos previstos al pressupost.

Per acabar aquest primer anàlisi del pressupost, seguidament apareixen desglossats els pressuposts d’ingressos i despeses segons el percentatge que suposa cada tipus d’ingrés i despesa damunt el total del pressupost:

 

Esperem que aquest anàlisi us hagi estat de profit i, si és així esperem que molt aviat poguem publicar una segona part en més informació interessant damunt el pressupost del 2014, com ara el desglossament de la despesa per servei que presta l’ajuntament, detall de les inversions previstes per a 2014, l’efecte del nou sistema de recollida selectiva al pressupost de 2014, està reflectit el talaiot de S’Illot dins el pressupost? I el cinema Rigal?

 

Tot i que a vegades ens resulti estrany i molt llunyà, tots nosaltres, en menor o major mesura formam part del pressupost del nostre poble i tenim dret a saber on van a parar els imposts i taxes que pagam religiosament any a any, tot i que en molts casos cada vegada ens resulti més i més difícil.

3 comentaris a “Anàlisi del Pressupost per al 2014 de l’Ajuntament de Sant Llorenç

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada