Anunci de licitació per a la contractació d’obres per a l’execució del projecte del “Centre Esportiu i de serveis de Cala Millor”

Anunci de licitació per a la contractació d’obres per a l’execució del projecte del “Centre Esportiu i de serveis de Cala Millor”, termini municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

1. Entitat adjudicadora, dades generals i dades per a l’obtenció d’informació:
a) Organisme: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics).
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídic.
c) Obtenció de documentació i d’informació:
Dependència: Servei Jurídic de la ATB
Adreça: ctra. de Valldemossa, km 7,4 – Parc BIT
Localitat i codi postal: Palma, 07121
Telèfon: 971 17 72 10 Fax : 971 78 46 00
Adreça electrònica: jfiz@atb.caib.es; vcanellas@atb.caib.es
Adreça Internet del perfil del contractant: http://www.plataformadecontractacio.caib.es
Data límit d’obtenció de documentació i d’informació: Els plecs estan a disposició dels interessats al perfil del contractant del consorci borsa d’allotjament turístics. La data límit es la mateixa que se senyala per a la presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: 02/2014
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obres.
b) Descripció: execució del projecte d’obres del “Centre Esportiu i de Serveis de Cala Millor”, municipi de Sant Llorenç des Cadassar; descrites i definides en el projecte i plans.
c) Lloc d’execució: l’indicat en el Plec tècnic.
d) Termini d’execució: 12 mesos
e) Admissió de pròrroga: no
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs, amb diversos criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules conforme estableix el quadre de criteris d’adjudicació del contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
4. Valor estimat del contracte: 710.554,45 €.
5. Pressupost base de licitació:
a) Import ( IVA exclòs): 710.554,45 €. IVA: 148.185,29 € (21% aplicat al PEC: 147.247,89 € i 10% aplicat a l’a gestió de residus: 937,40 €).
b) Import total: 858.739.75 €.
6. Garanties exigides:
Provisional: 1% del pressupost de licitació (IVA exclòs): 7.105,54 €
Definitiva: 5 % del preu total de l’adjudicació (IVA exclòs)
7. Requisits específics del contractista:
Classificació: Grupo C- Edificacions, subgrup 2. Categoria D
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Vint-i-sis (26) dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci de licitació al BOIB fins a les 14.00 hores. Si les propostes s’envien per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de la tramesa a
l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació mitjançant fax o telegrama, el mateix dia, la tramesa de l’oferta.
b) Modalitat de presentació: la que es detalla al Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Dependència: Serveis Generals de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
Adreça: ctra. de Valldemossa, km 7,4 – Parc BIT
Localitat i codi postal: Palma, 07121
Adreça electrònica: jfiz@atb.caib.es; vcanyellas@atb.caib.es
9. Obertura d’ofertes:
Lloc: edifici de l’ATB
Data i hora: s’anunciarà en el perfil del contractant i/o s’avisarà oportunament per fax, per telèfon o per correu electrònic.
10. Despeses de publicitat: seran a càrrec de l’adjudicatari (import màxim 400 €).
Palma, 29 de juliol de 2014
El Vicepresident del Consorci Borsa d’allotjaments Turístics
José Marcial Rodríguez Díaz

pdf

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada