Anàlisi del pressupost per a l’any 2015 de l’Ajuntament de Sant Llorenç

Atès que ja som ben entrats a l’any 2015 ja passa d’hora d’analitzar el pressupost aprovat per aquest exercici pel nostre ajuntament. En aquest article s’intentarà fer un anàlisi comparatiu del pressupost 2015 respecte al 2014 en un format senzill i resumit que esperem no es perdi en massa tecnicismes.

Per a 2015 s’ha aprovat un pressupost continuista respecte l’any anterior. Només ha augmentat en 41.500 € i l’import total, sumat el pressupost del propi consistori i el de l’empresa municipal Bellver SA, ascendeix a 16.223.700 €.

1.Pressupost 2015

Pressupost de despeses

L’augment més significatiu en termes de despesa el trobam en el capítol d’inversions, que augmenta un 57,14% respecte l’any anterior (372.00 €) tot i que només representa un 6,31% del pressupost total. Aquest augment està directament relacionat amb la remodelació de l’estació depuradora de Sa Coma que per a 2015 s’ha previst una despesa inicial de 721.000 €. Aquest projecte, si atenem la memòria adjunta al pressupost, té un cost total aproximat de 4.500.000 € i s’espera executar en diversos exercicis, per tant, a cada exercici s’haurà de pressupostar l’anualitat pertinent fins arribar al cost total de l’obra.

Aquest augment en despesa d’inversió, no s’ha vist reflectit en un augment de subvencions rebudes per l’ajuntament per aquesta finalitat. De fet, les transferències rebudes per a inversions (subvencions estat, UE, Consell de Mallorca, CAIB… per a realitzar un projecte determinat) que preveu el pressupost han minvat en 70.000 € respecte el 2014. Només s’esperen rebre 75.000 € per aquest concepte i per contra les inversions estimades ascendeixen a 1.023.000 €. La diferència, per tant, s’haurà de finançar en recursos propis de l’ajuntament.

Finalment, respecte el pressupost de despeses, incidir que les despeses de personal i les despeses de béns i serveis (despeses pel manteniment dels serveis: carrers, enllumenat, jardins, zona costenera, etc.) es mengen la major part del pressupost, concretament un 85,07%.

2. Despeses 2015

Si desglossam el pressupost per programa o servei també s’observa la tendència continuista de l’exercici anterior i el servei de benestar comunitari (4.780.100 €) que inclou clavegueram, fems, cementiri i enllumanat és on es destinen més recursos seguit del servei d’administració de l’ajuntament (2.894.141,46 €).
3. Despeses per programa 2015

Pressupost d’ingressos

Respecte el pressupost d’ingressos, els imposts directes (8.700.000 €) – on s’inclou l’IBI com a impost més famós – i les taxes municipals (4.190.100 €) – aquí destaquen taxes com les relacionades amb el fems i clavegueram- són els dos pilars que sostenen els serveis que presta l’ajuntament. S’estima que financen el 79,45% de la despesa prevista pel 2015.

3. Ingressos 2015

L’augment de les estimacions d’ingressos més rellevant respecte 2014 ho trobam en imposts directes, en què s’ha previst un augment de 515.000 €. Desglossat per conceptes queda:

4. Imposts directes

Un altre augment destacable el trobam en els ingressos patrimonials, que s’han estimat en 151.000 € més respecte el 2014 com a conseqüència d’unes majors estimacions per el concepte d’explotació de platges, que, per a 2015, arriben a 476.000 €.

Per contra, aquests augments en les previsions d’ingressos compensen la baixada estimada en els altres tipus d’ingressos: imposts indirectes (Impost de Construccions i Obres, 150.000 € menys respecte 2014), les transferències esperades d’altres entitats com la CAIB o el Consell de Mallorca i les taxes municipals, que disminueixen en 340.000 € respecte l’any anterior, sobretot arrossegat per una baixada en les estimacions d’ingressos pel servei de recollida de fems i el servei de tractament de residus per la famosa baixada de taxes tan anunciada i repetida per l’ajuntament per a 2015 reflectida en la següent taula:

5. Fems

Finalment, per acabar, incidir que per aquest any tampoc hi ha prevista la contractació de cap préstec per afrontar les despeses previstes la qual cosa permet continuar en la reducció del deute. Aquesta bona gestió en matèria d’endeutament possibilitarà que el nou equip de govern que entri després de les eleccions es trobi un ajuntament sanejat i amb un marge de maniobra més ampli a l’hora de poder prendre decisions. Això que pareix que hauria de ser la norma general, no us pensàssiu que passi molt sovint. Una eficient gestió dels ingressos i despeses condiciona el funcionament de qualsevol ajuntament, família o empresa. Una altre cosa és on es destinin aquests recursos i els projectes que es vulguin dur a terme, que ja és un tema polític que no entraré a discutir en aquest article.

Fins aquí el resum del pressupost 2015. Ens retrobarem l’any vinent si la salut i les ganes ens acompanyen.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada