Nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern

PLE  DE DIJOUS, 18 DE JUNY DE 2015

Dació de compte de les resolucions del batle en matèria de nomenament de tinents de batle, membres i atribucions de la Junta de Govern així com de les delegacions d´atribucions del batle.

 NOMENAMENT DELS MEMBRES I ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

Mateu Puigròs Sureda, batle president de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,

En virtut del que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 43, 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern els regidors següents:

 •  Sra. Antònia Bauzà Lliteras, primera tinent de batle (GISCa).
 • Sr. Pep Jaume Umbert, segon tinent de batle (PSIB-PSOE).
 • Sra. Dolors Sánchez Márquez, tercera tinent de batle (Més per Sant LLorenç).
 • Sr. Mateu Frau Barceló, quart tinent de batle (GISCa).

Segon. La Junta de Govern tindrà les següents atribucions:

 1. L’assistència permanent al batle en l’exercici de les seves funcions.
 2. Les que li delegui el Ple de la corporació.
 3. Les que li delega expressament aquesta Batlia en la present resolució:
 1. a) La concessió de llicències d’obres, de títols habilitants en matèria d´activitats, d’ocupació de vies públiques i les relacionades amb serveis de transport.
 2. b) L’autorització, la disposició i l’ordenació de despeses ordinàries, no urgents, i de subvencions.
 3. c) L’adquisició, l’alienació i la concessió de béns que siguin competència de la Batlia.
 4. d) Les contractacions i les concessions que siguin competència de la Batlia.
 5. e) Els expedients d’expropiació de béns que siguin competència de la Batlia.
 6. f) L´aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple per la normativa vigent, aprovació d´instruments de gestió urbanística, aprovació de projectes d´urbanització i resolució d´expedients de disciplina urbanística.
 1. Les atribucions que li atorguin les lleis.

Puntualment es poden sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern assumptes no relacionats amb l’apartat 3 i, per raons d’urgència, el batle pot resoldre sobre assumptes delegats i donar-ne compte a la primera sessió que es celebri.

Tercer. La Junta de Govern celebrarà la sessió constitutiva el proper dia 18 de juny de 2015 a les 14:00 hores.

Quart. Si el Ple de la corporació així ho acorda, la Junta de Govern es reunirà en sessions ordinàries el primer i tercer dijous de cada mes, a les 12,30 hores, excepte durant el mes d’agost. Si un dijous fos inhàbil, la Junta de Govern es reunirà el primer dia hàbil següent.

Cinquè. Aquesta resolució es notificarà als interessats, es publicarà al BOIB, intranet i pàgina web municipal, i se’n donarà compte al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest celebri.

DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS

Mateu Puigròs Sureda, batle de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,

En virtut del que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local així com els articles 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer. Delegar a favor de la regidora Antònia Bauzà LLiteras l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees D´ESPORTS i NOVES TECNOLOGIES, comprensives també de la gestió de les diferents instal·lacions. Així mateix s´encarregarà de l´avaluació dels diferents serveis municipals, dels recursos humans i també de la coordinació de l´equip de govern.

Segon. Delegar a favor del regidor Pep Jaume Umbert l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de SERVEIS GENERALS, MEDI RURAL, SANITAT, SALUT I CEMENTIRIS. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió de la Brigada Municipal.

Tercer. Delegar a favor de la regidora Dolors Sánchez Márquez l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, POLICIA LOCAL i PROTECCIÓ CIVIL. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió de les biblioteques municipals i de l´escola de música.

Quart. Delegar a favor del regidor Mateu Frau Barceló l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de l´àrea de MEDI AMBIENT. Aquesta delegació també comporta la direcció i gestió del servei de recollida de residus i de l´estació depuradora i instal·lacions complementàries.

Cinquè. Delegar a favor del regidor Nicolás Bordal García l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de l´àrea de TURISME. Aquesta delegació també comporta la gestió de les platges del terme municipal i del servei de neteja viària i manteniment de jardins de la zona costanera.

Sisè. Delegar a favor de la regidora Maria Galmés Mesquida l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de l´àrea de BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT. Aquesta delegació comporta la supervisió de la direcció i gestió dels centres de dia així com la representació de l´Ajuntament en les seves relacions amb les associacions de la tercera edat. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió d´activitats en general i del control de compres.

Setè. Delegar a favor de la regidora Alícia Duran Riera l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees d´EDUCACIÓ, JOVENTUT i FESTES. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió de les escoletes municipals, dels centres d´adults, de les escoles d´estiu i dels centres joves.

Vuitè. Delegar a favor de la regidora Aina Maria Vives Llodrà l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de àrees de COMERÇ I CONSUM i MERCATS I FIRES. Aquesta delegació també comporta la supervisió de l´ocupació de la via pública.

Novè. Assumir personalment les atribucions de les àrees de gestió econòmica i urbanisme, a més de les restants atribuïdes per la legislació i no expressament delegades.

Desè. La gestió del centre cultural de Sa Màniga i del Centre Multifuncional de Sant Llorenç es portarà a terme de manera compartida entre la Batlia i la regidoria de Cultura.

Onzè. Les delegacions esmentades en els apartats primer a vuitè comprenen les facultats de dirigir els serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general però sense abastar l’adopció de resolucions mitjançant actes administratius que afectin tercers.

Dotzè. S´estableixen les següents delegacions territorials:

 • Son Carrió: Mateu Frau Barceló.
 • S´Illot, Cala Millor i Sa Coma: Nicolás Bordal Garcia.

Dites delegacions territorials tenen caràcter preferent sobre les delegacions de matèries genèriques i comportaran la coordinació amb els altres delegats.

3 comentaris a “Nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern

 1. No estaria gens malament informar al municipi de qui treballa a jornada completa i els salaris pertinents. Si xerram de transparència i a més, és una informació pública, doncs publiquem-la. No?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +2 (de 2 vots)
 2. Totalment d’acord…..els politics han d’estar correctament retribuits….pero ha d’esser a puesto…..no pots esser cercar un delegat en hores pactades i mai es a puesto

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 1 vot)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada