La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme aprova la modificació de les Normes Subsidiàries

El Boib de dia 10 d’octubre de 2017 publicà que:

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de dia 29 de setembre de 2017, ha pres l’acord següent:
«Atès l‘expedient relatiu a la modificació núm. 21 de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar relativa al canvi de qualificació de “residencial” a “equipament docent” i configuració d’una zona verda a Sa Coma, i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit previst a l’article 164 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca, aquesta Comissió Insular acorda l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació.»
La publicació d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’acta.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la publicació del present acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada