Ajuts del Govern de les Illes Balears per reparar les pèrdues i danys de les pluges

Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.

“La gran quantitat de pluja caiguda el dia 9 d’octubre de 2018, en poques hores, a la comarca de Llevant de l’illa de Mallorca, i les inundacions que això ha comportat, han ocasionat pèrdues i danys molt importants en vides humanes i en béns mobles i immobles de propietat privada, com també en infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de caràcter públic.

Davant aquesta situació gravíssima i excepcional, el Govern de les Illes Balears ha decidit establir ajudes i altres mesures de caràcter urgent per tal de reparar i pal·liar, en allò que sigui possible, les pèrdues sofertes, contribuint així a recuperar amb la màxima celeritat la normalitat de les zones afectades dels municipis d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

D’una banda, es preveuen en aquest Decret llei ajudes d’emergència adreçades a pal·liar les necessitats bàsiques de les famílies, ajudes per defunció, ajudes en matèria d’habitatge, ajudes per pèrdua de vehicles i ajudes per als sectors econòmics afectats. D’altra banda, aquest text legal inclou mesures per a la reparació d’infraestructures públiques i de danys mediambientals. Totes les mesures previstes hauran de ser implementades mitjançant els instruments jurídics adients i amb la col·laboració d’altres administracions públiques.

En el marc dels articles 20, 30 (núm. 15) i 31 (núm. 11) de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aquestes actuacions estan vinculades als mandats inclosos en la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears. L’article 4.1 imposa a les administracions públiques l’objectiu de dur a terme les actuacions per pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les emergències, prestant socors als afectats (lletra d), com també el restabliment dels serveis essencials (lletra e). A més a més, l’article 31 (apartat 1) disposa que les administracions públiques hauran de restablir aquests serveis en casos de catàstrofe o calamitat, com també que hauran de col·laborar en les tasques de rehabilitació, restauració i retorn a la normalitat (apartat 5).

L’article 49 de l’Estatut d’autonomia permet al Govern dictar mesures legislatives provisionals, en forma de decret llei, en casos de necessitat extraordinària i urgent, les quals no poden afectar determinades matèries. Es tracta d’una figura inspirada en la que preveu l’article 86 de la Constitució, l’ús de la qual ha produït una jurisprudència extensa del Tribunal Constitucional. L’alt tribunal ha insistit que la definició, per part dels òrgans polítics, d’una situació d’extraordinària i urgent necessita ser explícita i raonada, i que hi ha d’haver una «connexió de sentit», o relació d’adequació, entre la situació excepcional i les mesures que es pretenguin adoptar, que han de ser idònies, concretes i d’eficàcia immediata.

La figura del decret llei és, en aquest cas, per tant, plenament idònia per afrontar la situació de catàstrofe que ha patit el Llevant de Mallorca.

A proposta conjunta de la presidenta, de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, i de les conselleres i consellers de Presidència, d’Hisenda i Administracions Públiques, de Serveis Socials i Cooperació, de Treball, Comerç i Indústria, de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i de Territori, Energia i Mobilitat, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió extraordinària de dia 18 d’octubre de 2018, s’aprova el següent

DECRET LLEI

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1. Constitueix l’objecte d’aquest Decret llei establir ajudes i altres mesures de caràcter urgent per reparar les pèrdues i els danys ocasionats per l’episodi de pluges intenses i d’inundacions que va tenir lloc el dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, com també per facilitar la restitució i reposició dels béns, les infraestructures, els equipaments, les instal·lacions i els serveis, a la situació anterior.

2. Les actuacions regulades en aquest Decret llei són d’aplicació exclusivament respecte de danys produïts a les zones dels termes municipals d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

3. En els termes d’aquest Decret llei i de les disposicions que es dictin per a la seva execució, són beneficiàries de les mesures que s’hi preveuen les persones i entitats que hagin sofert danys i pèrdues com a conseqüència directa de les pluges i les inundacions esmentades.

Article 2

Naturalesa de les mesures

1. Les mesures establertes en aquest Decret llei tenen, com a regla general, caràcter subsidiari respecte dels sistemes privats de cobertura de danys dels quals puguin ser beneficiàries les persones i entitats afectades.

2. Quan els sistemes esmentats no cobreixin la totalitat dels danys produïts, les ajudes i altres mesures previstes en aquest Decret llei són compatibles i, si escau, tenen caràcter complementari de les previstes o de les que puguin preveure l’Administració General de l’Estat i altres ens públics o entitats privades, fins al límit del valor del dany.

3. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, per compensar les pèrdues i possibilitar la restitució i reposició a la situació anterior les convocatòries podran determinar l’abast de l’ajuda.

Article 3

Finançament de les mesures

1. S’autoritza la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques perquè habiliti els crèdits necessaris a les seccions corresponents per a l’execució de les mesures previstes en aquest Decret llei. Aquests crèdits tindran la condició d’ampliables, amb els efectes prevists en la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El finançament dels esmentats crèdits es realitzarà amb càrrec al fons de contingència o amb baixa en altres crèdits dels pressuposts de la Comunitat Autònoma, i al programa pressupostari de despesa 223B01 (fons d’emergència d’inundacions 2018).

Article 4  

Actuacions per realitzar

1. El Govern i l’Administració de la Comunitat Autònoma han d’adoptar amb la màxima celeritat les mesures següents:

a. Prestacions econòmiques d’urgència social amb la finalitat de cobrir despeses immediates de les famílies, amb l’objectiu de pal·liar les necessitats bàsiques i urgents de l’habitatge que hagi resultat danyat i del qual s’hagin perdut estris domèstics de caràcter bàsic.

b. Ajudes per defunció.

c. Ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions.

d. Ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats.

e. Ajudes per pal·liar danys o pèrdues en explotacions agrícoles i/o ramaderes.

f. Ajudes per pal·liar danys o pèrdues en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè.

g. Mesures per a la reparació de danys mediambientals.

h. Mesures per a la recuperació i reparació de béns i d’infraestructures públiques.

2. Així mateix, mitjançant conveni, l’Administració de la Comunitat Autònoma pot acordar amb l’Administració General de l’Estat, el Consell Insular de Mallorca o altres ens públics l’establiment de línies d’ajudes l’objecte de les quals no estigui previst en l’apartat anterior, com també la realització d’altres actuacions per a la reparació de danys en infraestructures i serveis derivats de la situació d’emergència objecte d’aquest Decret llei.

Article 5  

Prestacions econòmiques d’urgència social

 1. Llevat que el Consell de Govern disposi una altra cosa, les prestacions econòmiques d’urgència social es regeixen per allò que preveu la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 15 d’octubre de 2018 per la qual s’aproven les prestacions econòmiques d’urgència social, publicada en el BOIB núm. 128, de 16 d’octubre, amb la finalitat de cobrir despeses immediates de les famílies afectades per les inundacions del Llevant de Mallorca.

2. Aquestes ajudes, atès el caràcter d’urgència social, són compatibles amb qualsevol altra a la qual es puguin acollir els beneficiaris.

Article 6  

Ajudes per defunció

1. El Govern de les Illes Balears determinarà, mitjançant decret, la quantia i les condicions de l’ajuda per al supòsit de defunció de persones a conseqüència directa de la situació d’emergència objecte d’aquest Decret llei.

2. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones següents:

a. El cònjuge no separat legalment o la persona que ha tingut una relació de convivència permanent, amb anàloga relació d’afectivitat a la del cònjuge, durant almenys els dos anys anteriors al dia 9 d’octubre de 2018, tret que tenguin descendència en comú, cas en el qual serà suficient acreditar la convivència.

b. Els fills menors d’edat o els majors d’edat que n’acreditin dependència econòmica, com també els que, no sent fills de la persona finada, ho són del cònjuge o de la persona amb qui convivia, en els termes a què fa referència la lletra anterior, sempre que siguin menors de edat o n’acreditin dependència econòmica.

c. En defecte dels anteriors, els pares i, en defecte d’aquests, els fills majors d’edat que no acreditin dependència econòmica.

 1. Correspon a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques dictar la resolució de concessió d’aquestes ajudes.

Article 7  

Ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions

 1. Per pal·liar i reparar els danys i les pèrdues en els habitatges, s’estableixen les modalitats d’ajudes següents:

a. Ajudes per danys produïts a l’habitatge habitual.

b. Ajudes per danys produïts a l’habitatge no habitual.

c. Ajudes per danys produïts en elements comuns.

d. Ajudes per danys a altres edificacions.

 1. Les ajudes previstes en aquest article es podran concedir per destrucció total de l’habitatge o l’edificació o per a l’execució d’obres de reparació o rehabilitació de l’habitatge o l’edificació, dels elements comuns i/o dels annexos, incloses les vies d’accés.

 2. Poden ser-ne beneficiaris els propietaris, els usufructuaris o els arrendataris.

 3. S’ha de promoure la concessió de crèdits, sense interessos, per part d’entitats financeres, per a les persones que no reuneixin les condicions per ser beneficiàries de les ajudes o per a les quantitats que no siguin finançades per qualsevol administració pública.

 4. El Govern de les Illes Balears, mitjançant decret, concretarà les condicions, les quanties i els límits per a la concessió de les ajudes regulades en aquest article.

 5. Correspon al conseller de Territori, Energia i Mobilitat dictar la resolució de concessió d’aquestes ajudes.

Article 8  

Ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats

 1. Les persones físiques que hagin sofert la pèrdua dels seus vehicles terrestres de motor poden percebre una ajuda per l’import i amb les condicions que estableixi el Consell de Govern, mitjançant decret, sempre que:

a. El vehicle sinistrat tengui subscrita i en vigor, com a mínim, l’assegurança obligatòria que correspongui.

b. Es donin de baixa el vehicle sinistrat i l’assegurança d’aquest.

c. S’adquireixi un altre vehicle.

 1. Correspon al conseller de Territori, Energia i Mobilitat dictar la resolució de concessió d’aquestes ajudes.

Article 9

Ajudes per pal·liar els danys o les pèrdues en explotacions agrícoles i/o ramaderes

 1. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha d’elaborar un cens d’afectats pels danys provocats a les explotacions agrícoles i/o ramaderes amb l’objecte de conèixer l’abast dels danys soferts i de coordinar i d’impulsar les ajudes i les compensacions econòmiques que corresponguin.

 2. Elaborat el cens a què fa referència l’apartat anterior, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, com a president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA), ha de dictar la corresponent convocatòria d’ajudes, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, que es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.

 3. La tramitació de les ajudes correspon al Fons de Garantia Agrària i Pesquera i aquestes s’han de concedir d’acord amb el Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

 4. No obstant el previst en els apartats anteriors, també es podran establir altres mesures destinades a pal·liar els danys ocasionats pel fenomen climatològic advers.

Article 10  

Ajudes per pal·liar danys i pèrdues en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè

1. Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d’alguna activitat industrial, comercial, turística o professional de menys de cinquanta treballadors, degudament registrats a efectes fiscals i en funcionament, que hagin sofert danys o pèrdues de qualsevol naturalesa, per import i amb les condicions que estableixin les bases reguladores, per als casos següents:

a. La reposició de l’utillatge, del mobiliari i d’altres elements essencials, així com les existències i productes propis derivats de la seva activitat, bé siguin matèries primeres, matèries en transformació, productes semielaborats o acabats i subproductes susceptibles de comercialització o valorització amb anterioritat al desbordament, que hagin quedat inservibles o no comercialitzables.

b. La reparació dels danys o substitució de la maquinària i equips informàtics afectes a les activitats d’aquests establiments que hagin sofert danys com a conseqüència de les inundacions.

c. Vehicles afectes a l’activitat ordinària de l’empresa.

d. Els costs de subministrament elèctric, telèfon i lloguer, com també els costs derivats de la Seguretat Social, durant el termini màxim de sis mesos.

 1. El límit de menys de 50 treballadors establert en l’apartat 1 d’aquest article no serà d’aplicació a les empreses turístiques.

 2. Poden ser beneficiaris els treballadors en els casos d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) de força major mitjançant un complement per l’import entre la diferència del seu salari anterior i la prestació d’atur rebuda, amb l’autorització prèvia del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), pel temps que duri l’expedient de regulació d’ocupació (ERO).

 3. Mitjançant ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, s’han d’aprovar les bases reguladores i la convocatòria. La resolució de concessió d’aquestes ajudes correspon al conseller de Treball, Comerç i Indústria.

Article 11  

Mesures per a la reparació de danys mediambientals

1. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i els seus ens instrumentals executaran les obres i actuacions necessàries per pal·liar els danys al medi natural i a les seves infraestructures de gestió i ús públic.

2. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca actuarà, si escau, per evitar riscs ambientals, com ara la retirada i la gestió de residus.

3. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca prendrà les mesures per a la restauració del Domini Públic Hidràulic i de reparació de les zones que s’hi associen, així com les necessàries per disminuir el risc ambiental.

Article 12 

Mesures per a la recuperació i reparació de béns i d’infraestructures públiques

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma i els ens públics que en depenen han d’adoptar les mesures adients per a la reparació o rehabilitació de les infraestructures danyades de titularitat autonòmica.

2. Les entitats esmentades en l’apartat anterior han de prestar assistència tècnica i administrativa als ajuntaments afectats per la situació d’emergència, amb l’objectiu de reparar o rehabilitar les infraestructures, els equipaments, les dependències i els serveis de titularitat municipal que hagin sofert danys.

3. Així mateix, el Govern de les Illes Balears ha d’establir, mitjançant decret, les quanties i les condicions de les ajudes als ajuntaments afectats, per dur a terme les obres de reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

4. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es poden subscriure els convenis corresponents.

Article 13 

Règim especial per a les ajudes previstes en aquest Decret llei

1. Amb excepció de les ajudes a què fan referència la lletra a) de l’article 4.1 i l’article 5, l’atorgament de la resta d’ajudes previstes en aquest Decret llei es durà a terme d’acord amb la legislació de subvencions, si bé amb les especialitats incloses en els apartats següents.

2. Per a la concessió de les ajudes a què fan referència les lletres b)c)d) i h) de l’article 4.1 i els articles 6, 7, 8 i 12.3, no serà necessària l’aprovació prèvia de bases reguladores. Aquestes subvencions es concediran de forma directa d’acord amb l’article 7.1.c) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i el control intern de la despesa s’ha de regir pel que disposa l’article 16 d’aquest Decret llei.

3. El procediment per a la concessió de les ajudes a què fa referència l’apartat anterior contindrà únicament els tràmits següents:

a. Sol·licitud de la persona o entitat interessada.

b. Examen de la sol·licitud per l’òrgan competent, el qual podrà requerir a la persona interessada l’esmena o la millora d’aquella.

c. Proposta de resolució, que s’haurà de traslladar a l’òrgan competent en funció de la matèria perquè en dicti resolució.

d. Resolució de l’òrgan competent, per a la qual no calen les autoritzacions prèvies a què es refereixen les lletres a) i b) de l’article 8.1 del Text refós de la Llei de subvencions.

4. Per a l’aprovació de les bases reguladores i de les convocatòries, quan escaigui, seran únicament tràmits preceptius la resolució d’inici del procediment acompanyada dels texts corresponents i l’informe de la secretaria general o l’òrgan assimilat que escaigui, i l’acord del Consell de Govern quan la convocatòria superi els cinc-cents mil euros. L’existència de crèdit adequat i suficient serà exigible en el moment de la concessió de les ajudes.

5. Les bases reguladores han de preveure la concessió de bestretes fins a la totalitat de la quantia de la subvenció, si hi ha raons que ho justifiquin.

6. El control intern de la despesa s’ha de regir pel que disposa l’article 16 d’aquest Decret llei.

7. En tot cas, els decrets o les ordres que regulin les ajudes a què es refereixen les lletres e) i f) de l’article 4.1 i els articles 9 i 10 poden incloure les convocatòries corresponents, de conformitat amb el que preveuen els articles 12.1.a) i 15.2.a) segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions.

Així mateix, totes aquestes ajudes s’entendran incloses en el pla estratègic de subvencions vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 14 

Règim de contractació pública

1. Per a l’execució de les actuacions que resultin necessàries per restablir la situació alterada i retornar amb celeritat a la situació de normalitat prèvia a la catàstrofe, es durà a terme la tramitació d’emergència prevista en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, previ acord adoptat per l’òrgan de contractació, en els expedients relatius a obres, subministraments i serveis que tramitin l’Administració de la Comunitat Autònoma, els ens públics que en depenen i les entitats locals i els ens que depenen d’aquestes, afectats per la situació a què fa referència aquest Decret llei, els quals restaran exclosos de l’avaluació d’impacte ambiental, com també dels informes o autoritzacions exigibles per la normativa sectorial.

2. En la resta dels expedients de contractació vinculats a les mesures contingudes en aquest Decret llei, els motius de necessitat extraordinària i urgent que el justifiquen constitueixen en tot cas raons d’interès públic perquè es tramitin amb caràcter d’urgència.

Article 15 

Reducció de terminis en els procediments administratius

Els terminis ordinaris en els procediments administratius iniciats en execució d’aquest Decret llei s’han de reduir a la meitat, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i de recursos.

Article 16

Control intern

El control intern a càrrec de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de tots els expedients de modificacions de crèdit amb alta a crèdits del programa pressupostari 223B01, com també de tots els expedients de despesa que s’hi hagin d’imputar, en aplicació d’aquest Decret llei, es farà únicament per mitjà del control financer posterior, en la modalitat d’auditoria pública, d’acord amb el que preveu la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 17  

Mesures de suport tècnic i administratiu

1. Les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma i els ens públics que en depenen prestaran als ajuntaments l’assistència tècnica i administrativa necessària per a la valoració i reparació dels danys i per a l’atenció de les persones afectades per la situació d’emergència.

2. A aquest efecte, la consellera d’Hisenda i Administracions públiques podrà ordenar directament:

a. El desplaçament temporal d’empleats públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma a les dependències i serveis dels ajuntaments que ho sol·licitin.

b. La constitució de grups de treball de caràcter específic, integrats per empleats públics qualificats de les administracions autonòmica i local.

 

Article 18  

Comissió de Seguiment

Per a la supervisió i la coordinació de l’execució de les mesures previstes en aquest Decret llei, per resolució de la consellera de Presidència, es constituirà amb caràcter immediat una comissió de seguiment en què estaran representades l’Administració de la Comunitat Autònoma, el Consell Insular de Mallorca i els ajuntaments afectats per la situació d’emergència.

Disposició addicional primera 

Finestreta única

1. Les sol·licituds per acollir-se als ajuts prevists en aquest Decret llei s’han de presentar en els registres dels ajuntaments, en el terme municipal on s’hagin produït els danys, sense perjudici que les persones interessades puguin optar per presentar-les en qualsevol de les dependències o formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Els encarregats dels registres que rebin aquestes sol·licituds les han de trametre amb la màxima celeritat a l’òrgan competent per tramitar-les.

Disposició addicional segona  

Exercici de la potestat reglamentària

1. Les disposicions generals dictades en desplegament i execució d’aquest Decret llei constitueixen reglaments de necessitat que han de ser elaborats i aprovats amb caràcter urgent i han d’entrar en vigor abans del dia 31 de desembre de 2018.

2. En conseqüència, per a la seva aprovació no són d’aplicació els articles 42 a 46 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, com tampoc l’article 12.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Això no obstant, la regulació i la concessió de les ajudes previstes en els articles 4.1.a) i 5 d’aquest Decret llei inicien els efectes a partir del dia 16 d’octubre de 2018, data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 15 d’octubre de 2018 que s’esmenta en l’article 5 d’aquest Decret llei.

 

Palma, 18 d’octubre de 2018″

La presidenta  Francesca Lluch Armengol i Socias  La consellera d’Innovació, Recerca i Turisme  Isabel Maria Busquets i Hidalgo
La consellera de Presidència

 Pilar Costa i Serra

 

La consellera d’Hisenda

i Administracions Públiques

Catalina Cladera i Crespí

 

La consellera de Serveis Socials i Cooperació   

 Fina Santiago Rodríguez

 

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez

 

El conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas

 

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat

Marc Pons i Pons

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada