Una visió del turisme (II)

Cal remarcar que quan entràrem al Govern aquesta legislatura i des de MÉS agafàrem Turisme, ens trobàrem amb una Llei Delgado (PP) i amb una disposició addicional en aquesta llei que establia un règim urbanístic especial molt permissiu i que, amb l’excusa de millorar la competitivitat i la sostenibilitat, entrava de ple dins la planificació urbanística i feia un plantejament neoliberal i fortament desenvolupista.
Així i en virtut d’una suposada desestacionalització, es podia fer i desfer al marge dels planejaments territorials, urbanístics i turístics amb l’objectiu de motivar les obres de millora dels establiments turístics exonerant el compliment de paràmetres urbanístics (fins i tot en edificis fora d’ordenació). Per tant, a través d’una llei sectorial (turística) s’estaven envaint les competències urbanístiques municipals i territorials. 

Els representants del PP i d’algun altre partit polític voldrien tornar a aquesta permissivitat de la Llei Delgado, que nosaltres derogàrem i que ells han defensat tota la legislatura a través de propostes al Parlament. D’aquí la importància de la presència de MÉS en un nou Govern com a garants per no tornar a una normativa que permeti:
– Amb l’excusa de la modernització, poder incrementar un 10% el volum de l’allotjament per damunt l’existent, encara que suposi un increment relatiu a la superfície edificada i d’ocupació.
– Incrementar el nombre de places autoritzades (cal recordar que estaven exclosos de l’intercanvi de places, ja que no teníem sostre, i no les havien d’adquirir a la Borsa).
– Sol·licitar les dispenses de les condicions requerides per augmentar de categoria, és a dir, poder fer el que volguessin ja que es podien acollir a les excepcions a la llei.
– Poder dur a terme ampliacions que suposin augmentar l’alçada d’un establiment turístic mitjançant l’addició d’una o dues plantes a l’edifici, passant per damunt de normes urbanístiques.
– Poder créixer en un 10% addicional d’ocupació i edificabilitat existent (que s’afegiria al 10% ja atorgat), si l’increment d’alçada suposa un augment de categoria a cinc estrelles. Per tant, es tracta de donar més ampliacions per damunt de les normes.
– Poder reconstruir l’establiment en el cas de demolició total. Així, tomen l’establiment fet amb unes normes més permissives que les actuals i s’hi poden acollir novament.
– Poder créixer entre un 20 i un 40% en edificabilitat i ocupació quan les obres, reformes, ampliacions, demolicions i reconstruccions parcials o totals siguin elaborades per tècnics de renom i prestigi internacional (més creixement per damunt normes urbanístiques).
– En el cas dels establiments de restauració, esbarjo, entreteniment, esportiu, cultural o lúdic, poder dur a terme obres, ampliacions, reformes, demolicions i reconstruccions parcials o totals que no suposin un increment superior a un 10% de l’edificabilitat existent. Aquí cal remarcar que mai des del PP es va fer saber que aquest increment també afectava l’oferta complementaria, ja que sempre parlaren d’establiments d’allotjament. Només casos excepcionals s’hi varen acollir per legalitzar construccions (curiosament alguns es varen assabentar de la llei).
– Que els establiments turístics que executin obres d’acord amb aquesta Disposició quedin legalment incorporats al planejament com a edificis adequats, distorsionant per complet les normes dels Ajuntaments quant a alçades, edificabilitat, ocupació… i legalitzant il·legalitats.
– Poder agregar parcel·les confrontants i augmentar l’edificabilitat de la parcel·la resultant per destinar a allotjament, ignorant així la prohibició dels canvis d’ús.
– Poder ampliar places en el cas dels establiments d’allotjament que amb aquestes actuacions obtenguin una categoria mínima de quatre estrelles o tres claus i estiguin a zona madura (el que significa més places).
– Permetre l’activitat, en sòl rústic, de grans equipaments esportius, recreatius, culturals… amb la construcció d’oferta d’allotjament. O sigui, com exemple clar, poder fer un camp de golf amb un hotel de 450 places dins sòl rústic passant per damunt de la prohibició de nous camps de golf i d’hotels dins rústic.
A la Llei 6/2017 que vam aprovar nosaltres, hi ha una nova Disposició que intenta millorar substancialment la Llei Delgado, ja que el que volem és activar millores per lluitar contra la desestacionalització, però no sense tenir en compte les normes i les competències de cada administració. Alhora, volem fer-ho sense obviar els procediments i la legalitat establerta, com feia la llei Delgado. És perfectament conjugable l’activitat turística i la seva millora amb l’aplicació de les normes urbanístiques i territorials.

Entenem que no és necessari un increment addicional de l’edificabilitat atorgada pel planejament i molt manco es pot justificar que aquest increment tingui per objecte la millora dels serveis i les instal·lacions quan respon simplement a donar una major dimensió a l’establiment i més nombre d’habitacions.

A la nova normativa no es considera, com succeïa abans i defensen encara alguns, com a finalitat incrementar l’edificabilitat de les qualificacions urbanístiques, ja que comportaria una major densitat i saturació contrària a la finalitat ben entesa de la norma, això és, facilitar la renovació i modernització dels establiments turístics existents.

Ara s’entén per millora d’instal·lacions, a títol enunciatiu i no exclusiu, les actuacions destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques, la instal·lació d’escales d’emergència o d’ascensors exteriors, el tancament de balcons, porxos o distribuïdors dins un projecte de remodelació integral de façanes i l’establiment de mesures de protecció mediambiental relatives al consum d’aigua i energia o la reducció i la millora del tractament de residus i totes les relacionades amb la climatització dels edificis.

Per tot això, la nostra normativa contempla només els establiments turístics legalment existents per presentar un projecte de reforma. A més, aquest informe de la Conselleria és preceptiu, però no vinculant com abans, una gran diferència. A més, afegim unes condicions mediambientals que abans no teníem, com pot ser que no poden augmentar el consum d’aigua potable ni energètic d’origen no renovable, tenim en compte també l’impacte sobre la seguretat i la salut dels treballadors, així com les propostes de millores. La nova normativa no és aplicable si l’establiment ja s’ha acollit abans a qualsevol ampliació permesa per les lleis i tampoc serà aplicable als establiments donats de baixa com sí és podia fer abans. En cap cas aquestes reformes poden implicar un augment del nombre de places.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada