Canvis a l’Ajuntament

El BOIB de dia 30 de novembre publicà els canvis que s’han produït a les regidories de l’Ajuntament per la dimissió d’Alícia Duran Riera i la seva substitució per per la regidora Emilia Díaz Asensio Muñoz, la qual va prendre possessió a la sessió plenària del dia 21 de novembre de 2019.

“RESOLC
Primer. Delegar a favor de la regidora Antònia Bauzà Lliteras l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees
de NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS, JOVENTUT, PARCS INFANTILS I MOBILITAT, comprensives també de la gestió de les diferents instal·lacions. Així mateix s´encarregarà de l´avaluació dels diferents serveis municipals, de la comunicació i també de la coordinació de l´equip de govern.
Segon. Delegar a favor del regidor Nicolás Bordal García l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de l´àrea de TURISME. Aquesta delegació també comporta la gestió de les platges del terme municipal.
Tercer. Delegar a favor del regidor Jaume Bassa Burgdorf l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de l´àrea de MEDI AMBIENT. Aquesta delegació també comporta la direcció i gestió dels parcs verds, del servei de recollida de residus i instal·lacions complementàries.
Quart. Delegar a favor de la regidora Emilia Díaz Asensio Muñoz l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de NETEJA D’EDIFICIS, FESTES DE LA ZONA COSTANERA i CENTRE D’ADULTS. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió de la neteja dels edificis municipals i del control i seguiment de les empreses contractades de neteja dels edificis, i del personal laboral
de l’Ajuntament, de les festes de la zona costanera i del control i supervisió de la gestió del centre d’adults.
Cinquè. Delegar a favor de la regidora Dolors Sánchez Márquez l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de CULTURA, IGUALTAT, BENESTAR SOCIAL i EDUCACIÓ. Així mateix s´encarregarà de la direcció i gestió de les biblioteques municipals i de l´escola de música i de la supervisió de la direcció i gestió dels centres de dia.
Sisè. Delegar a favor del regidor Onofre Garcia Prohens l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de SERVEIS GENERALS, POLICIA LOCAL i PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Aquesta delegació també comporta la direcció i gestió del servei de Brigada Municipal, cementiris I la supervisió de l´ocupació de la via pública.
Setè. Delegar a favor del regidor Pep Jaume Umbert l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees d´URBANISME, OBRES MUNICIPALS, MEMÒRIA HISTÒRICA i RECURSOS HUMANS. Aquesta delegació també comporta la direcció i gestió del planejament urbanístic municipal.
Vuitè. Delegar a favor de la regidora Maria Galmés Mesquida l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees D´ASSOCIACIONS, TERCERA EDAT i SANITAT. Aquesta delegació comporta la supervisió de la direcció i gestió dels locals de la tercera edat i programes d´envelliment actiu.
Novè. Delegar a favor del regidor Sergi Miquel Andreu l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de FESTES DEL NUCLI DE SANT LLORENÇ, MEDI RURAL i PROTECCIÓ CIVIL. Així mateix s´encarregarà de la supervisió del manteniment dels edificis municipals.
Desè. Delegar a favor de la regidora Catalina Rosselló Moragues l´exercici de les atribucions corresponents a la direcció i la gestió de les àrees de COMERÇ, MERCATS MUNICIPALS I ESCOLETES D’ESTIU.
Onzè. Assumir personalment les atribucions de l´àrea de gestió econòmica, a més de les restants atribuïdes per la legislació vigent i no expressament delegades.
Dotzè. La gestió de l´Espai 36 es portarà a terme de manera compartida entre la Batlia i la regidoria de Cultura.
Tretzè. La gestió del centre cultural de sa Màniga es portarà a terme de manera compartida entre la Batlia, la regidoria de Cultura i la regidoria de Turisme.
Catorzè. La gestió de l´estació depuradora es portarà a terme de manera compartida entre la Batlia i la regidoria de Medi Ambient.
Quinzè. Les delegacions esmentades en els apartats primer a desè comprenen les facultats de dirigir els serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general però sense abastar l’adopció de resolucions mitjançant actes administratius que afectin tercers.
Setzè. S´estableixen les següents delegacions territorials:
– Son Carrió: Jaume Bassa Burgdorf.
– S´Illot, Cala Millor i Sa Coma: Nicolás Bordal Garcia.
Dites delegacions territorials tenen caràcter preferent sobre les delegacions de matèries genèriques i comportaran la coordinació amb els altres delegats.
Dissetè. Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l’acceptació dels regidors delegats, es publicaran al BOIB i se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió plenària que es celebri.
Divuitè. Els regidors delegats han d’informar a la Batlia sobre la gestió i disposicions que dictin i, prèviament, de les decisions de transcendència.
Dinovè. Es notificarà aquesta resolució a les persones interessades i es publicarà en al Portal de Transparència de la pàgina web municipal.”

Sant Llorenç des Cardassar, 27 de novembre de 2019
El batle
Mateu Puigròs Sureda

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada