Començament del curs escolar. Nota de premsa de la COAPA Balears

NOTA DE PREMSA SOBRE L’INICI DEL CURS 2020/21

Després de les reunions mantingudes amb la Conselleria d’Educació i de les darreres
informacions publicades, les federacions de famílies d’alumnes d’Eivissa, Menorca i
Mallorca, agrupades en la confederació COAPA Balears, volem manifestar la nostra
opinió sobre les condicions d’inici del curs 2020-21 conegudes a dia d’avui.
El començament del curs a l’escenari B ha obligat a revisar les condicions previstes als
plans de contingència elaborats pels centres educatius. L’anàlisi d’aquests plans ens posa de manifest la nostra preocupació per la falta de concreció i desenvolupament en alguns aspectes claus i la necessitat d’unes condicions mínimes i homogènies a tots els centres.
La falta de concreció als desdoblaments de grups, els recursos que faran falta o
l’organització de la semipresencialitat són alguns dels punts que a aquestes altures
haurien d’estar clars.
La informació publicada dia 26 d’agost per la Conselleria i exposada a la roda de premsa del Conseller aporta algunes modificacions que consideram adients amb el nivell actual de pandèmia a les Illes Balears i d’altres amb les quals no hi estam d’acord o no estan prou clares. L’ús obligatori de la mascareta o l’inici de curs escalonat són mesures que poden ajudar a un inici de curs més controlat i segur, mentre que la informació sobre les ràtios, els serveis complementaris, la falta de concreció sobre l’atenció a l’alumnat vulnerable o de risc o l’organització de l’assistència als centres de l’alumnat amb semipresencialitat, són molt confuses i preocupants.

RÀTIOS
Establir unes ràtios que “es procurarà que amb caràcter general es trobin a l’entorn del 20 alumnes, en funció de l’espai disponible” són paraules buides que no aporten cap
compromís ni tranquil·litat a la comunitat educativa. En lloc de supeditar les ràtios a
l’espai disponible, l’obligació de la Conselleria és aportar els espais i docents suficients
per mantenir unes ràtios inferiors a uns màxims definits per a cada etapa educativa, entre 10 y 15 a Infantil, entre 15 y 17 a Primària i 20 a Secundària i Batxillerat.
És un error considerar únicament el criteri de poder mantenir 1,5 m de distància entre
alumnes (o 2,25 m2 per alumne). A una aula de 57 m2 hi caben 25 alumnes però és un grup massa nombrós per manejar amb seguretat i pels efectes quan es detecti un positiu.

SEMIPRESENCIALITAT
La semipresencialitat està prevista a partir de 3r d’ESO o de 2n si no es compta amb els espais suficients per desdoblar els grups. Això suposa un greuge comparatiu entre
instituts, segons comptin o no amb espais suficients per desdoblar 2n d’ESO. Seguim
reclamant que es garanteixi la presencialitat a 2n d’ESO, amb la col·laboració activa de
totes les Administracions per aconseguir els espais suficients o l’obertura dels instituts a la tarda.
Tampoc és acceptable que alguns instituts decideixin aplicar la semipresencialitat en dies alterns i altres només contemplin un dia de presencialitat a la setmana o cada dues, com hem pogut comprovar. Demanem unitat de criteris per tal de establir unes condicions d’escolarització homogènies a tots els centres que garanteixin l’equitat del sistema educatiu.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Els serveis d’escola matinera, menjador o les activitats extraescolars són serveis
complementaris i que estan dins del projecte educatiu i la programació anual dels centres, per altre banda, ja fa anys que han esdevingut serveis imprescindibles per a la
conciliació laboral i familiar. A més a més, en el cas del servei de menjador, l’Acord del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ja adverteix: “És fonamental
assegurar l’accés a un menú saludable per tot l’alumnat” i ressalta “el paper essencial
dels menjadors, sent prioritari el manteniment d’aquest servei” No seria comprensible que es plantegi la supressió d’aquests serveis, adduint qüestions de seguretat. Les associacions de famílies d’alumnes i empreses que gestionen aquests serveis
són plenament conscients de les mesures per evitar contactes estrets entre l’alumnat, la necessària neteja dels espais, la higiene individual, el registre diari d’assistents, etc. Està garantida en tot moment la distància de seguretat entre alumnat de diferents grups de convivència, pel que no existeix justificació per prescindir d’aquests serveis basant-se en una sospita de “barreja de grups”.
Volem remarcar que, en tot cas, la situació és la mateixa al transport escolar, un servei
que està garantit i on l’alumnat tampoc va separat per grups de convivència estable.
Podem resumir en els següents 12 punts les condicions que les federacions
d’associacions de famílies d’alumnes consideram imprescindibles per començar el curs
amb garanties de salut i atenció educativa i social:

1. Les famílies necessitem estar ben informades en tot moment de les previsions
per a l’inici de curs i de qualsevol canvi que es produeixi, amb totes les reserves a
què la situació obliga; la desinformació genera desconfiança i temors que faran
més complicat el començament i el seu desenvolupament.

2. Les ràtios han de ser d’un màxim de 12-20 alumnes, depenen de l’etapa
educativa perquè les mesures de contenció i seguiment de contagis puguin ser
efectives, independentment dels m2 de l’aula.

3. Aquestes ràtios reduïdes impliquen que molts de centres poden necessitar
disposar d’espais addicionals i en aquests moments més de 30 centres manifesten
no comptar amb ells. Reclaman una recerca activa d’aquests espais per part de
l’Administració. Per part nostra, i ja des de juliol, hem fet una crida a tots a totes
les institucions i organismes públics i privats perquè ofereixin les seves
instal·lacions, també hem contactat amb els distints grups polítics perquè posin a
disposició dels centres educatius els espais municipals on governen.

4. El desdoblament de grups també implicarà en molts de casos la necessitat de
contractar més docents, especialment per mantenir els docents que atenen a
l’alumnat amb necessitats especials o amb diversitat funcional; valoram
positivament l’increment de 102 docents, malgrat siguin insuficients, i demanam
que es destinin a reduir les ràtios i garantir la semipresencialitat a 2n d’ESO.

5. La formació digital és urgent de cara a la semipresencialitat d’alguns nivells i
especialment davant d’un possible escenari de confinament. Ha d’incloure a
alumnat, famílies i docents, però demanem que sigui obligatòria per els docents
que no tinguin els coneixement necessaris per desenvolupar la seva tasca de forma
efectiva.

6. El criteris de semipresencialitat han de ser homogènies a tots els centres
educatius per garantir l’equitat, atenent tant a metodologia, horaris o una
alternança curta de períodes presencials que ajudin al seguiment de l’alumnat.
Actualment ens trobam diversitat d’opcions, dies alterns fins a un dia presencial
cada dues setmanes.

7. L’alumnat amb necessitats especials, discapacitat o vulnerabilitat social ha de
tenir garantida la presencialitat diària, tant a Primària com a Secundària. El
confinament anterior ha demostrat que l’ensenyament a distància no és vàlid per a
aquest alumnat.

8. L’alumnat amb patologies que el facin vulnerable, que no podrà assistir als
centres, necessita una adient atenció educativa a distància, de la qual hem
reclamat detalls a la Conselleria, i també ha d’incloure l’alumnat de famílies que
comptin amb algun membre en aquesta situació.

9. Els serveis complementaris com escola matinera, menjador o activitats
extraescolars han d’estar garantits, amb totes les mesures de seguretat
pertinents, formen part del projecte educatiu i la programació anual i són
imprescindibles per a moltes famílies.

10. Els previsibles períodes d’aïllament de grups impliquen dificultats de conciliació
laboral als quals el Govern de les Illes Balears ha de donar resposta. La Mesa de
Conciliació de les Illes Balears, que Presidència va engegar el mes de juliol a
petició de les nostres federacions, ha d’arribar a concrecions el més prest possible
per atendre les situacions que aviat viurem.

11. La diferent situació epidemiològica dels municipis o de barriades s’ha de tenir
en compte a l’hora d’aplicar les mesures; cal ser prou flexibles de manera que les
restriccions afectin al menor nombre d’alumnat possible.

12. La protecció i dret a l’educació dels infant 0-3 no s’ha de deixar de banda i s’ha
de continuar amb els plans de desenvolupament d’aquesta etapa educativa per
part d’ajuntaments, Consells i Conselleria d’Educació.

Finalment, hem transmès a la Conselleria una bateria de més de 25 qüestions i temes que necessiten aclariment i de les quals esperam una resposta el més aviat possible.

Junta Directiva COAPA Balears

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada