ME11 Preservar la identitat

En el cas del nostre municipi, parlar d’identitat implica atendre una complexitat singular derivada, si mes no, de les arrels històriques del tres tres nuclis que el conformen.
I treballar una identitat de conjunt, considerant les diferents manifetacions culturals, tot un repte.
I si s’ha d’afegir el tema “llengues presents”, encara més. Continua

Mots perduts: pago

Sortosament la passessió “es Pagos” de Porreres en guarda activa memòria, altrament resultaria un d’aquells mots que, amb el temps s’han anat substituint pel corresponent castellà, en aquest cas “pavo real”.

Tant per la seva excepcionalitat, com per la seva singular bellesa, o per les nostres arrels pageses, bona part de les persones nascudes a la Mallorca preturística segurament en podríem contar alguna anècdota referida a aquests animals que , com les oques, conformaven l’aviram singular i excepcional. (En el nostre entorn era coneguts els de Son Manxo). Continua

Publicitat: manipulació emocional i sexisme

Entretenir-se mirant anuncis televisius, des de certa distància, resulta ben interessant puix aporta informacions fefaents sobre els valors de la nostra societat.

La premsa adesiara informa sobre campanyes de diversos col·lectius contra les ludopaties, també sobre mintus de silenci després d’un excés de violència de gènere, i altres expressions socials de justícia o solidaritat. Continua

Mots perduts: basquejar

Va sorgir a la conversa i ella mateixa l’agafà al vol, un mot!. Després de les pertinents consultes resultà un d’aquells mots que, amb el temps i de manera informal, s’ha anat transfigurant, és a dir, adesiara s’usa de forma incorrecte. Basquejar no és passejar sense intencions concretes o anar d’aquí i d’allà, o… Continua

CC7 – L’aigua

Sempre amb la pretensió d’orientar la mirada vers les coses que podem fer, que són al nostre abast, tant de forma personal com col·lectiva, reflexionem sobre el canvi climàtic.
De banda el reciclatge, la reutilització i la reducció que podem fer, hi ha altres canvis que es podrien plantejar, tal és el tema de l’aigua. Avui l’aigua que arriba a casa. Continua

Mots perduts: xumordo

En el nostre entorn familiar era un mot inexistent, utilitzàvem altres mots per definir aquesta llum difosa, fluixa derivada de la interposició de núvols prims, de les boires o de les bombetes de baixa intensitat. D’aquelles coses que són però que no mostren tota la seva brillantor.
D’altra banda paraula manacorina, ben nostra, i  del moment en aquests dies boirosos.. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

I les magranes, quan son madures, soles es poden obrir. Es una idea complementària a la metàfora del desenvolupament d’una llavoreta que, amb el temps passa a ser arbre esponerós. Seria tasca de la comunitat educadora adobar la terra i propiciar les condicions d’humitat perquè cada infant, cada persona, al seu ritme, es pugui desenvolupar en totes les seves intel·ligències. Continua

ME8 Ventall d’acció

Quan es parla de municipi educatiu o de forma general d’educació, s’acoostuma a enfocar l’edifici escolar i tot el que en el seu interior s’hi desenvolupa. Una deformació simplista, com va evidenciar G.Miaralet, ja a principis dels anys 70 del segle passat. Deformació que s’ha anat incrementant amb els temps per les aportacions de la ciència. Continua