Pinzellades legals sobre el COVID19 (Fase I, especial referència al límit municipal)

L’aplicació del pla de desescalada resulta ser un autèntic sudoku normatiu en el que haurem d’aplicar distintes normes i molt de sentit comú. I, encara així, ens durà a situacions que, almenys en una primera impressió, poder ser curioses o contradictòries. Amb tot, hem de tenir en compte que el Pla de Desescalada que va aprovar el Consell de Ministres, dia 28 d’abril, no és una norma jurídica (i, com a tal no s’ha publicat al BOE) sinó que ve a ser un full de ruta per tenir una noció d’allò que s’implantarà.

Per aquest motiu, les notícies que rebem aquests darrers dies (i passarà en cada fase de transició, segurament) poden ser contradictòries entre un dia i un altre. I això és perquè l’avanç de la notícia es fa sobre la base del Pla de desescalada (que no és una norma), i potser que la normativa del BOE no s’ajusti al 100 %. El problema, com sempre, és que la informació (de forma voluntària o involuntària) és parcial, i no adverteix de què es tracta d’una mera previsió.

La idea d’aquest article serà intentar exposar, i explicar, els trets generals de què es podrà fer a partir de dia 11 de maig, amb la seva justificació jurídica amb un enfocament, si això és possible, de caire didàctic. Continua

Pinzellades legals sobre el COVID19 (Retorn a l’activitat per sectors)

La pròrroga de l’estat d’alarma ha suposat tornar, en gran part,  a la situació inicial  de confinament en la mesura que el permís temporal retribuït va acabar el passat dia 9 d’abril i no s’ha acordat la seva continuació.

Això suposa que tots els treballadors que gaudien d’aquest permís (que es referien, en general, a tot treballador que no estàs inclòs en un servei essencial , un ERTO -o ERTE- , o que no fes teletreball) han hagut de tornar a la seva feina. Recordem, en aquest punt, que la mobilitat cap a la feina és un dels supòsits permesos pel Decret de l’estat d’alarma.  Continua

Pinzellades legals sobre el Covid19 (Validesa carnets, permisos i altres títols)

El Decret que va declarar l’estat d’alarma ordenava la suspensió de molts de terminis administratius. En aquest punt hi tornaré a incidir quan s’acosti l’aixecament de la suspensió per tractar d’explicar com i en quins casos ha afectat la suspensió a cada tipus de procediment (si es tracta d’atendre a tributs, procediments sancionadors, terminis per pagar sancions, terminis de llicències…).

Però, específicament, s’han dictat un seguit de normes que es refereixen a la validesa temporal d’alguns títols, permisos o llicències administratives que poden ser d’interès. En aquest sentit, recolliré els següents supòsits que són els que poden tenir un major interès quotidià en els nostre àmbit territorial: Continua

Pinzellades legals sobre el Covid19 (Presentació)

La crisis sanitària del COVID-19 ha vengut acompanyada d’una allau normativa. Algunes d’aquestes normes, per la seva importància general, han arribat a ser conegudes per tots per la ressonància que han tengut en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials.

No obstant això, he observat que algunes d’aquestes informacions no acaben de combregar, en la seva totalitat, amb la normativa que pretén reflectir i, per altra banda, que no sempre la informació engloba la totalitat de la normativa que aquests dies es publica. Continua

Notes d’humor

Ara que ha passat aquesta febre de les Olimpíades Madrid 2020 cal recordar com fa uns anys Francisco Ibáñez a Mortadelo y Filemón ja pregonitzava com treballen aquesta gent dels comités olímpics (d’aquí els resultats obtinguts). I és que aquest Ibáñez, com ja s’ha comprovat altres vegades en aquesta revista, és un bon predictor del futur (això sí, sempre amb humor). Continua

Modificacions a la normativa de lloguers d’habitatge

Fa algunes setmanes, el 4 de juny (Llei 4/2013), es va aprovar una modificació de la llei de lloguers urbans amb la intenció de flexibilitzar el seu règim i fer-lo més atractiu pel propietari que dubta entre treure o no a lloguer un pis o casa. No em deixa de sorprendre que, malgrat ser una mesura que afecta directament gran part de la població, han estat pocs els mitjans que han informat d’aquesta mesura. Per això crec convenient repassar aquí els aspectes més rellevants, des d’un punt de vista pràctic, d’aquesta reforma deixant oberta la porta a dubtes o consultes que es puguin fer, via comentari o via mail (si els editors ho permeten) per mirar de resoldre’ls. Així, aquest escrit no és res més que un esquema bàsic i informatiu d’aquestes modificacions, al meu parer, més destacables, seguida, en cada una d’elles, d’una comparativa de la situació anterior, i d’una explicació, la més planera que sabré fer, de com queda la situació tractada. Continua