Pressuposts pel 2016 de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Presentam el pressupost de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la seva aprovació en aquesta sessió extraordinària convocada pel dia 1 de desembre de 2015.

L’expedient consta de la documentació exigida per la normativa vigent.

Les dades, a nivell consolidat, Ajuntament més Empresa Municipal Bellver és el següent:

c1) Estat de despeses.

Capítol

Import 2016

%

Import 2015

Capítol 1. Personal

5.338.292,92

1,21%

5.274.246,87

Capítol 2. Compres de bens i serveis

8.642.153,13

1,34%

8.527.553,13

Capítol 3. Despeses financeres

185,09

-99,80%

93.900,00

Capítol 4. Transferències corrents

335.500,00

26,84%

264.500,00

Capítol 6. Inversions

2.735.876,14

167,44%

1.023.000,00

Capítol 7. Transferències de Capital

0,00

0,00%

0,00

capítol 8. Actius financers

10.000,00

0,00%

10.000,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

-100,00%

1.030.500,00

TOTAL DESPESES

17.062.007,27

5,17%

16.223.700,00

c2) Estat d’ingressos.

Capítol

Import 2016

%

Import 2015

Capítol 1. Imposts directes

8.670.000,00

-0,34%

8.700.000,00

Capítol 2. Imposts indirectes

452.000,00

0,00%

452.000,00

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

4.192.500,00

0,06%

4.190.100,00

Capítol 4. Transferències corrents

2.803.325,79

25,23%

2.238.500,00

Capítol 5. Ingressos patrimonials

556.000,00

-2,13%

568.100,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

0,00%

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

388.181,48

417,58%

75.000,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

0,00%

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

0,00%

0,00

TOTAL INGRESSOS

17.062.007,27

5,17%

16.223.700,00

Primer: Aquest pressupost que proposam per a la seva aprovació compleix amb els paràmetres obligatoris i que bàsicament són:

 1. Estabilitat pressupostària: contemplat a l’article 135 de la Constitució Espanyola i recollit posteriorment a la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. És en aquesta llei on es recullen dues normes bàsiques que condicionaran el present i el futur de l’Administració local:

   1. La regla de la despesa.

   2. L’obligació d’aprovar i liquidar el pressupost anual amb superàvit.

En el nostre cas es compleixen les dues, en la regla de la despesa el límit de despesa estimat, a l’espera de la liquidació del pressupost de 2015, és de 15.648.914,64 i la despesa prevista és de 15.291.601,54, amb un marge favorable de 357.813,10 euros.

 1. Morositat: Altre concepte normatiu que suposa, sobretot, un esforç important amb la gestió administrativa en la tramitació de les factures dels proveïdors. Això, evidentment, sense perjudici de l’eficient situació econòmica financera del nostre Ajuntament.

Aquest concepte està recollit a la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures contra la morositat obligant el pagament de les factures en un màxim de 30 dies. D’acord amb la informació del MEH el període mig de pagament és actualment al nostre Ajuntament entorn dels 8 dies. Es compleix àmpliament aquesta obligació.

 1. Romanent de tresoreria i resultat pressupostari. Índexs econòmics recollits també a la nova llei.

En el nostre cas tant un com l’altre són clarament positius:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Romanent de tresoreria

377.768,76

1.057.220,42

1.169.768,31

1.175.665,73

2.359.922,82

4.299.101,14

5.961.776,37

Resultat pressupostari

219.877,78

905.299,32

821.733,10

799.759,53

1.304.795,61

2.460.591,01

1.380.804,23

El superàvit segueix essent de quantia elevada i el romanent es manté també a nivells elevats.

 1. En relació amb l’endeutament, tal com es va acordar a principis d’aquest any 2015, l’Ajuntament a l’actualitat no té cap tipus de deute bancari ni es preveu la concertació de nous préstecs dins l’exercici 2016.

Això ens situa en una posició econòmica favorable i ens permet afrontar nous reptes d’inversions necessaris pel nostre municipi de cara al futur.

Segon:

a) Serveis Socials.

La partida de Servei Socials de aproximadament 800.000 euros, el que suposa un augment de 35.000 euros respecte a l’any 2016, és a dir un 4,6%.

Així es garantitzen els serveis que s’estan realitzant actualment i que són:

PROGRAMES DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

PROGRAMES I ACTUACIONS

 1. Informació, orientació, valoració i mobilització de recursos

Informació sobre les prestacions de Serveis socials

Informació i tramitacions per l’accés a recursos externs

2. Suport a la unitat convivencial i ajuda a domicili

Prestacions d’ajuda a domicili

Servei d’ajuda a domicili (SAD)

Servei de menjar a domicili

Menjador social

Prestacions d’ajudes tècniques

Teleassistència

Altres suports a la unitat de convivència

Suport psicosocial

Grup d’autoestima

Grup d’habilitats emocionals

Grup d’empoderament monoparental

Espai Familiar sa Coma

Programa de suport fora del domicili

Centre de dia

3. Prevenció i Inserció

Programes i Actuacions d’inserció social

Programa d’Inserció d’immigrants

Programes de baixa ocupabilitat

Programes i Activitats ocupacionals

Treball comunitari de penats

GOL Grup d’Orientació Laboral

Programes i Activitats de relació social i lleure

Activitats d’estiu

Programes i actuacions de Prevenció i Promoció Social

Actuacions de normalització escolar

Suport socioeducatiu

Programa ALTER

Conveni transport escolar

Celebració del Dia de la dona

Castellà per immigrants

Serveis de Prevenció de la situació de dependència i promoció de l’autonomia personal

4. Cobertura de necessitats bàsiques

Sessions d’estalvi energètic

Programes de suport a la família i prevenció de pobresa infantil

Reglament municipal prestacions econòmiques

Destacar també els programes desenvolupats amb la col·laboració amb la Comunitat Autònoma com són, programa d’inserció social per a immigrants, programa de suport a les famílies o el programa ALTER d’inserció socio-laboral de joves.

b) Cultura.

Sala Rigal.

Actualment en fase d’execució final. La pròxima obertura d’aquest espai cultural marcarà una nova etapa cultural tant dins el municipi com a la resta del territori de la nostra comunitat. Aquest reivindicat projecte va esser objecte de la demanda ciutadana en el procés de participació de l’AGL 21 l’any 2003 i que va esser inclòs dins el Pla d’acció aprovat en sessió plenària el mes d’abril del mateix any.

D’acord amb el Pla d’usos que es va redactar tenint en compte les necessitats del municipi, el projecte va plantejar, ja des del primer moment, crear un espai multifuncional per cobrir les expectatives i les necessitats de la població, sobretot, les de les associacions i entitats.

La Sala Rigal ha d’esser model i motor de la cultura de Sant Llorenç.

Aquesta inversió s’està executant en recursos propis, el que vol dir que la gestió de l’Ajuntament ha generat suficients recursos econòmics que ens han permès emprendre aquesta iniciativa que formarà part de la història cultural de Sant Llorenç.

Auditòrium sa Màniga.

A mode de resum:

 1. Activitats. Durant el 2015 uns 12.000 espectadors han assistit als 68 espectacles programats durant aquests 11 mesos, dels quals 22 han estat concerts, 15 funcions de dansa, 25 funcions de teatre i 6 funcions de circ.

 2. Suport d’altres administracions. L’Ajuntament ha participat en tres programes de suport a les arts escèniques:

  • Programa PLATEA, que promou el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports amb 9 espectacles aprovats. Per a l’any 2016 s’ha habilitat crèdit suficient per seguir en la mateixa línia d’aquests anys anteriors.

  • El circuit d’Arts Escèniques de Mallorca, que promou el Consell de Mallorca amb 3 espectacles patrocinats.

  • El programa “Cultura en Xarxa”, que també promou el Consell de Mallorca amb 3 espectacles patrocinats.

A més de les activitats educatives que s’han organitzat en aquest espai de Cala Millor, dins el pressupost 2016 es preveu finançament suficient per dur a terme aquesta programació cultural.

Cal destacar que una important part de la programació anual es comparteix en un nombre considerable d’estrangers, tant residents com turistes.

Talaiot.

El talaiot de s’Illot no només és un atractiu turístic, del qual alguns hotels ja en són conscients, sinó també continua dins la línia d’investigació científica: aconseguir més informació a través de les excavacions, seguint el Pla quinquenal a dur a terme.

L’any 2016 pot esser un any clau per aquest jaciment ja que el Ministeri de Foment ens ha concedit, de manera provisional, una subvenció del 75% corresponent a l’excavació d’una zona molt important del jaciment.

c) Turisme: Les millores realitzades dins aquesta àrea en el nostre municipi són:

1. L’espai esportiu i de serveis de Cala Millor: el camp de futbol 7 i les seves instal·lacions annexes.

2. Com a millores dels serveis i equipament de la platja mitjançant la concessió 2014-2017 s’ha instal·lat el parc infantil al passeig marítim, l’acreditació ISO 14001 a la platja de Cala Millor i la renovació de la Bandera Blava entre altres.

3. A destacar per a l’any 2016, el projecte de Senyalització turística Cala Millor, sa Coma i s’Illot.

4. En la promoció turística actualment assistim com a destí a les següents fires i/o col·laboracions:

 • Der Touristik (antiga Rewe). Fira del TTOO.

 • ITB Berlin.

 • CMT Stuttgart.

 • REISEN Hamburg.

 • FREE Munich.

 • Col·laboració amb els camps de golf: fulletons informatius i assistència al worshop IAGTO UK GOLF DAY.

5. El disseny i llançament d’un portal web del destí Cala Millor – Mallorca, www.visitcalamillor.com.

Totes elles són actuacions que tendran continuïtat durant l’exercici 2016 i moltes d’elles s’executaran pel Consorci Turístic Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

d) Medi ambient: Durant el 2015 s’ha seguit amb uns resultats molt positius de la recollida selectiva de paper, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica arribant a assolir un 42% de reciclatge respecte el total de residus generats.

Per quart any consecutiu, s’ha tornat a aplicar una tarifa diferenciada als generadors singulars qualificats que han dut a terme una separació correcta de la fracció orgànica de residus municipals, retornant un total de 80.325 € als generadors singulars.

Un tema destacat d’aquest any ha estat la posada en marxa de l’aplicació pel mòbil (APP) per les incidències de medi ambient. Aquest canal permet comunicar a l’Ajuntament de manera ràpida, àgil i directa les incidències que el ciutadà hagi detectat. 

Quant a la gestió ambiental de la platja de Cala Millor, el passat mes de maig l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va obtenir la certificació ambiental en quant al compliment dels requisits de ISO 14001:2004 per a la gestió municipal de la platja.

Estació Depuradora d’Aigües Residuals. En relació a l’EDAR de sa Coma, tal com estava previst dins el pressupost del 2015, s’han licitat les obres de la “Reforma Integral i Urgent” amb l’autorització de la Conselleria de Medi Ambient.

Aquesta obra que, encara que està finançada pel Govern Balear, l’Ajuntament haurà d’avançar el finançament que serà retornat a la nostra entitat en el termini de 10 anys.

 1. Educació:

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç donam molta importància a l’àrea d’Educació. Per això per al proper 2016 volem mantenir i millorar els nostres serveis, malgrat l’incertesa d’alguns d’ells a causa de la Llei 27/2013.

 • La gestió de les escoletes municipals.

 • Les beques de transport escolar de l’esenyament obligatòri i altres modalitats educatives, deixen d’esser una competència municipal. Per continuar amb la seva concessió serà necessari un informe favorable de la Comunitat autònoma i de l’Estat.

 • Les activitats educatives i culturals als centres de primària així com també les inquietuds educatives de les famílies i dels docents.

Es preveu una despesa al voltant d’un milió d’euros per aquest any 2016 entre diferents partides: escoletes municipals, manteniment de les escoles d’infantil i primària…

Centre d’adults: De cara a aquest any hem intentat oferir nous cursos sorgits de les necessitats i inquietuds dels nostres habitants, com són: la iniciació al lindy hop, la fotografia o brainfactory + 50 a més continuam oferint els cursos d’idiomes, tallers, acadèmics, d’oci i temps lliure.

f) Esports: Els objectius per al 2016:

foment de les activitats esportives municipals: per el curs 2015/16 s’han inscrit 90 nins i nines a les diverses activitats que s’ha ofert (pàdel, judo, futbol, bàsquet, psicomotricitat i multiesports). Per poder a dur a terme aquestes activitats s’han contractat diferents monitors esportius. És necessari mantenir aquesta partida pressupostaria per al 2016 de 20000 € per poder promoure i fomentar aquestes activitats entre els nins i nines del terme municipal de Sant Llorenç d’entre 3 i 16 anys.

Paral·lelament a aquestes activitats municipals esportives es treballarà amb el Consell de Mallorca per fomentar les activitats esportives en família i les diades esportives.

– millora i manteniment de les instal·lacions municipals: Durant el 2015 s’han intensificat les actuacions per a la millora de les instal·lacions esportives municipals. Entre altres, s’han pintat el bar i vestuaris del camp de futbol de « Es moleter» i s’han arreglat les calderes per optimitzar l’ús de l’aigua calenta. Així mateix s’ha intensificat el manteniment de la gespa del camp de futbol i de les pistes de pàdel del municipi.

Per a l’exercici 2016 es redactaran plans de manteniment per a les diferents instal·lacions esportives.

reforma de la piscina municipal de Sant Llorenç:

La instal·lació de la piscina municipal presenta unes mancances que es necessària i urgent la seva reforma. L’obra que es té prevista és:

 • la piscina d’adults es farà de menys profunditat per reduir el consum d’aigua i manteniment, i per això, es durà a terme tot el sistema de subministrament d’aigua nou.

 • en la piscina existent es procedirà a suprimir la part de la piscina dedicarà a zona infantil, quedant la piscina únicament per a ús d’adults

 • s’arreglarà el canal arrebossant, incorporant una xarxa de recollida d’aigua perimetral

 • es suprimirà el desnivell entre la fiola de la piscina i la terrassa de la piscina, per facilitar l’accés dels usuaris

 • es projectarà la construcció d’una nova piscina infantil, en el terreny annex a l’actual piscina, amb sistema de filtrat i desinfecció independent. Per aquest motiu s’habilitarà una nova sala de màquines

Aquest projecte estarà integrat dins el projecte de modificació de les instal·lacions esportives «Es Moleter», que ja està encarregat.

creació del consell municipal d’esports: es promourà la creació del consell municipal d’esports, òrgan consultiu amb l’objectiu de facilitar la participació dels ciutadans en la configuració i el desenvolupament de la política esportiva.

2 pensaments a “Pressuposts pel 2016 de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.