Crònica del Ple

No sempre és possible combinar l’horari de feina amb l’horari dels plens de l’Ajuntament. Per això vaig arribar vint minuts tard al ple del passat dijous que, cosa inèdita, degué començar puntualment, perquè quan me vaig asseure a la sala, acompanyat de dues persones més, ja tractaven el punt número 4.Dels tres primers punts només vos puc dir el que vaig aconseguir arreplegar dels comentaris dels assistents i de la secretària: Les actes dels plens de dia 31 de juliol i de dia 20 de setembre es varen aprovar amb els vots dels membres de l’equip de govern i els vots en contra del PP, que ahir només eren tres ja que hi faltaren na Manuela i en Toni, no sé per quin motiu.

Per unanimitat s’aprovà el punt número 2 que feia referència a la cobertura de les situacions d’incapacitat temporal dels treballadors de l’Ajuntament. Es veu que el batle i els sindicats havien arribat a un acord en aquest aspecte i els polítics el varen referendar.

El tercer punt es retirà de l’ordre del dia. Es tractava d’aprovar un conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques, l’Agència de Turisme de les Illes Balears i L’Ajuntament. Pel que vaig entendre els papers que havien d’arribar de Palma no havien arribat i es deixà el tema per a una propera ocasió.

El quart punt era la renúncia a la condició de membre del Consorci d’Informàtica Local de Mallorca. Segons el batle no surt a compte formà part d’aquest consorci que depèn del Consell de Mallorca. Segons el primer edil l’Ajuntament s’estalviarà uns 3.000 euros anuals. S’aprovà per unanimitat.

Les festes locals per al 2013, punt 5è, també foren aprovades de manera unànime: per a tots els nuclis serà festiu el dia de Sant Antoni (17 de gener), a Sant Llorenç la segona festa serà el 28 de febrer, a Son Carrió, el 8 de maig i a sa Coma, el 12 de setembre.

El 6è punt tractava de la desafectació d’una parcel·la de Sant Llorenç. Segons es veu hi ha un veïnat que ha proposat a l’Ajuntament l’adquisició d’una parcel·la rústica (polígon 7, parcel·la 181). L’Ajuntament per poder procedir a la venta ha de procedir a la desafectació d’aquest bé, ha d’avisar els veïnats i exposar-ho públicament durant 30 dies al tauler d’edictes de l’Ajuntament. La proposta s’aprovà amb els vots de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició.

El punt número 7 feia referència a la declaració de no disponibilitat de crèdits.  El Govern de l’Estat va aprovar que els funcionaris no cobrarien la paga de Nadal. Aquestes quantitats s’han de declarar com a no disponibles perquè així ho mana el Reial Decret 20/2012. Sense gaire ganes l’equip e govern votà a favor i el PP s’abstingué. Jo, personalment, no vaig entendre aquesta abstenció: o no votaven un acord d’obligat compliment per una normativa del govern del Sr. Rajoy?

El punt número 8 tractava de les contribucions especials als veïnats de Son Moro Bonavista per les obres de clavegueram. En total quasi 90.000 euros. S’aprovà per 8 vots a favor i 3 en contra.

Al punt 9è de l’ordre del dia s’havia de donar compte, d’acord amb una nova normativa, de les factures que l’Ajuntament no havia pagat en un termini de 50 dies. El batle reiterà que les factures es paguen en un màxim de 90 dies i va retreure al govern que fes normes per tal que els Ajuntaments paguin en 50 dies i l’administració de l’Estat, Consell i Govern Balear tenen deutes amb els Ajuntaments de fa anys. Com que només s’havia d’informar, aquest punt no fou sotmès a votació.

El punt 10è consistia en l’aprovació provisional de la modificació número 9 de les Normes Subsidiàries. El 7 d’abril de l’any 2004 l’Ajuntament va aprovar inicialment aquesta modificació i el dia 21 de juliol de 2011 va corregir unes deficiències indicades per la Conselleria de Medi Ambient. Al ple de dia 15 de novembre es va aprovar, per 8 vots a favor i 3 en contra, l’aprovació de la modificació número 9 de les Normes Subsidiàries que afecta a les parcel·les 654 i 119 del polígon 7 (Es Camp Vell). Amb aquesta modificació l’Ajuntament cataloga aquests espais com d’ús cultural, social o sanitari i es poden posar a disposició del Govern per fer-hi qualsevol tipus d’infraestructures (institut, residència, PAC, etc).

La moció contra la violència de les dones, punt 11è, fou aprovada per unanimitat i la moció contra la importació de fems d’Europa per ser cremats a Mallorca, punt 12è, comptà amb 8 vots a favor i 3 en contra.

El batle, abans de passar a l’apartat de control, presentà una moció urgent relativa a la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç. Justificà la urgència de la moció en el fet que la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears ha declarat que aquest consorci és “no local” i, per tant, els funcionaris que han de dur a terme les funcions de secretaria i intervenció no han de tenir l’habilitació de caràcter estatal i en el fet que l’Ajuntament de Son Servera havia procedit, en el ple celebrat el mateix dia, a la modificació dels estatuts. Es votà la urgència de la moció i fou acceptada per 8 vots a favor i 3 en contra.

La regidora del PP, Cata Ferrer, denuncià el fet que l’equip de govern presenti mocions d’urgència en temes que no ho són i així no passen per la Comissió d’Assumptes Generals. El batle reiterà que era un tema urgent i repetí les consideracions abans esmentades. Com a protesta la regidora abandonà la sal de plens i no votà la moció que fou aprovada per 8 vots a favor i 2 abstencions.

L’apartat de control no comptà amb cap intervenció.

A l’apartat de precs i preguntes, el regidor del PP, Jaume Riera, expressà el seu malestar pel tracte discriminatori per poder accedir a una determinada informació reservada i reiterà la demanda de conèixer un informe sobre una rotonda sol·licitat fa mesos.

La regidora del PP, Cata Ferrer, demanà a l’equip de govern, quin temps poden estar a contestar una pregunta de l’oposició i reiterà que no s’han contestat les preguntes formulades al darrer ple.

La regidora del PP, Antònia Domenge, s’interessà per la plaga del “picudo” que afecta a les palmeres i de les actuacions de l’Ajuntament. El regidor Juan Planas li contestà que s’ha procedit a una identificació de totes les palmeres municipals i s’han donat instruccions, també als particulars, de com s’ha d’afrontar la plaga.

Sense més assumptes que tractar, quan eren devers les nou del vespre, s’aixecà la sessió.

 

 

 

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada