A ells no els preocupa l’educació dels nostres fills

D’ençà fa 2 anys fins avui, el govern actual de les Illes Balears no ha demostrat cap classe d’interès per millorar l’educació dels nostres infants. És més, totes les seves actuacions s’han centrat en posar traves i desprestigiar el sistema d’educació.

Especialment sagnant han estat els diferents atacs que han patit els docents, ja sigui acusant-los de vividors, poc feiners, ignorants o adoctrinadors.
Però a nosaltres els pares i mares també ens ha tocat rebre la nostra ració mitjançant els continuats impagaments, supressió de les ajudes, apujades dels imposts que han encarit de forma exponencial el preu del material escolar i una reducció de l’atenció educativa a causa de la minva de professorat patida per unes retallades més que discutibles.

Diputada

Ana María Aguiló, Portaveu d’educació del PP i diputada del Parlament, deia a Twitter que els directors no saben llegir.

No contents amb això, han anat implantant una sèrie de mesures sense cap sentit i el que és pitjor sense cap classe d’aportació ni material ni de professorat per portar-ho a terme amb garanties: “Això teniu i arreglau-vos així”.

Com a president de l’AMIPA i un dels representants dels pares del Consell Escolar del centre, he pogut seguir de primera mà tots aquests esdeveniments comprovant com des de la Conselleria tan sols en rebíem imposicions i males noticies. Fins al punt que la nostra AMIPA va haver d’aportar 7000€ per al pagament de llibres i que, passat gairebé un any, la Conselleria ni tan sols s’ha dignat a respondre la carta certificada que els hi enviarem al voltant del tema.

Carta de l’AMIPA Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç a la Conselleria d’Educació

Noves lleis i decrets d’educació
A banda de tot el que explicat fins ara, hi ha hagut dos casos clars d’intromissió a dins la vida educativa dels alumnes i dels pares, els anomenats Tractament Integrat de Llengües TIL i la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa LOMQE.
Si bé fins ara les lleis d’educació s’havien fet amb el consens majoritari de les parts afectades, el TIL i la LOMQE s’han fet tirant pel dret i sense cap classe de consens pedagògic.
En aquest aspecte cal destacar que fins i tot les associacions de pares mitjançant els seus representants FAPA i COAPA s’han oposat frontalment tant al decret del TIL com a la LOMQE.

El TIL la gota que ho ha fet vessar tot
Tot i que el Consell Escolar del nostre centre des del primer dia va demostrar el seu rebuig al TIL, obligats per la Conselleria d’Educació, elaboraren un projecte totalment emmarcat a dins les directrius de la Conselleria, adherint-se al decret 20.
La sorpresa va arribar quan dins la tercera setmana del present juliol el director de l’escola em confirmà que el nostre projecte havia estat rebutjat i retornat al centre per a modificar-ho.
Lluny de ser un cas puntual he pogut anar comprovant a diferents escoles del llevant de Mallorca, com la major part dels projectes adherits a aquest article s’han anat retornant.

La Conselleria rebutja el projecte lingüístic de centre de l’escola de Sant Llorenç des Cardassar

La meva opinió
Com a pare el que vull és que els meus fills tenguin la millor educació possible, objectiu que no comparteixen el nostres polítics vist el que he explicat fins ara. A ells no els preocupa gens l’educació dels nostres fills pel que es veu.

President, Portaveu i Consellera, en cap moment han demostrat cap classe de sensibilitat pel que fa a l’educació

Crec que ens hauríem de negar en rodó a fer qualsevol modificació als projectes ja presentats i, si no volen aprovar els actuals, la meva opinió és que hauríem de continuar amb els projectes anteriors sense aplicar el TIL.

No deixem que facin malbé l’educació dels nostre fills.

6 comentaris a “A ells no els preocupa l’educació dels nostres fills

  • No t’ho puc dir amb paraules exàctes, no les record. El fet és que a la major part de les escoles que s’han adherit a l’article els hi han retornat el projecte.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
 1. Idò Que vos pensaveu, Que vosaltres teniu categoria per en menda sa plana en Bauzanin i es seus chupocteros, ja veis que no,

  VN:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
 2. Comunicat important de l’Associació de directors i directores d’Infantil i Primària de Mallorca:

  Associació de directors i directores d’Infantil i Primària de Mallorca
  NOTA PREMSA 26.07.2013

  Comunicat de les associacions de directors de centres educatius de Balears.

  Els centres educatius públics de primària i secundària de les Illes Balears que han
  elaborat un projecte lingüístic a través de l’article 20 del decret de trilingüisme, han rebut aquests dies un requeriment del secretari autonòmic per tal que ajustin els seus projectes -aprovats ja pels consells escolars del mes de juny- a una interpretació restrictiva de l’esmentat article. Tenen cinc dies per fer-ho.
  Els directius entenem que els nostres projectes aprovats en sessions de consell escolar,s’ajusten a l’article 20 que, precisament, comença el seu redactat invocant el principi d’autonomia pedagògica i organitzativa, que està àmpliament recollit en la legislació educativa estatal i autonòmica. Des del moment de la publicació del decret el passat 20 d’abril, ja acordàrem en assemblea de dia 24 que faríem servir l’article 20 ja que aquesta via ens permetia adaptar els projectes a la realitat dels nostres centres.
  El 9 de maig, el secretari autonòmic dictà unes instruccions que són les que ara invoca el departament d’inspecció educativa per fer observacions i concloure que els projectes no s’adeqüen a la norma. Aquestes instruccions, de les quals hem demanat aclariments i recorregudes en alçada per les nostres associacions, fan una interpretació restrictiva de l’article 20 en allò referit a número d’hores impartides en cada llengua i al concepte d’equilibri lingüístic.
  Les assembles de les tres illes que han tengut lloc aquests dies han dissenyat una
  estratègia comuna per respondre al requeriment del secretari autonòmic.
  Concretament, els directius convocarem l’òrgan de govern del centre (consell escolar)que és qui té les competències per aprovar o esmenar els projectes lingüístics. En això tota la legislació educativa és molt clara: sols el consell escolar pot aprovar un projecte educatiu (el projecte lingüístic és part del projecte educatiu) i en cap cas els directius podem substituir aquesta atribució.
  Així, doncs, els directius hem iniciat els tràmits que ens encomana el secretari
  autonòmic, però sense poder garantir que els consells escolars puguin ara esmenar allò que aprovaren el mes de juny d’acord amb l’article 20 i amb una sòlida argumentació fonamentada en el principi d’autonomia pedagògica.
  Aquest principi d’autonomia que invocam és, a més d’un principi reconegut per llei orgànica, un dels instruments que els experts educatius han assenyalat com idonis per a la millora dels resultats educatius. Aquest principi, evidentment, ha de sotmetre’s a la rendició de comptes davant l’administració i els òrgans de govern i participació dels centres.
  Palma, 26 de juliol del 2013.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
 3. Hola,

  Jo pens que sí, que sí que els interessa l’educació… però no en el mateix sentit que a nosaltres.

  Els interessa controlar l’educació per garantir una població que cada cop pensi menys per sí mateixa i, per tant, més manipulable.

  Els interessa manipular la qüestió lingüística perquè en la resta de temes rellevants no pinten res i perquè mentre ens entretenen amb això, obviem per una estona la crisi, els Bárcenes diversos i la seva incompetència.

  Els interessa controlar l’educació perquè, per desgràcia, el seu liberalisme s’acaba on comencen els seus interessos.

  Bon estiu !

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 1 vot)
 4. Opinió de FAPA Mallorca:

  Benvolguts companys/es i socis,
  Som a final de juliol, temps de descans per a les nostres associacions, i sembla que des de la Conselleria estan aprofitant aquesta circumstància per actuar impunement i coaccionar una vegada més els equips directius que es veuen entre l’espasa i la paret.
  Ens referim a les darreres comunicacions que s’han fet arribar des de la Conselleria en relació a les modificacions sobre els projectes lingüístics (TIL) que vàrem aprovar a final de curs als Consells Escolars. La darrera d’aquestes comunicacions, emesa pel Secretari autonòmic d’educació, atorgava als directors/es un màxim de 5 dies per lliurar les modificacions dels projectes lingüístics.
  Des de la nostra Federació consideram que el requeriment de la Conselleria als equips directius és d’execució impossible ja que la validesa de qualsevol modificació sobre els projectes lingüístics passa per l’aprovació dels Consells Escolars, d’acord amb la normativa, i 5 dies és molt poc temps. Caldria, doncs, una convocatòria extraordinària d’aquest òrgan, que segons la norma s’ha de fer amb una antelació mínima de 48 hores, malgrat la qual està per veure que es pogués arribar al quòrum legal per a constituir-se vàlidament, tenint en compte que estam als mesos d’estiu.
  Els nostres serveis jurídics ens refermen en aquesta opinió i, per això, des de FAPA Mallorca interpretam aquest requeriment impossible com una nova coacció als equips directius que es veuen quasi obligats a cometre una il·legalitat si volen complir amb el termini imposat per la Conselleria.
  Les associacions de directors de Primària i de Secundària (FADESIB) han respost de forma valenta i responsable, recomanant als equips directius iniciar les convocatòries dels Consells Escolars dels centres per a l’aprovació dels nous projectes modificats, convençuts que l’aprovació d’aquests documents és competència dels Consells i no dels equips directius. [Vegeu nota de premsa 26/07/13 pdf]
  Així, des de FAPA Mallorca hem comunicat públicament que tenen el nostre suport, que no ens sotmetrem a irregularitats ni pressions motivades per interessos partidistes i que denunciarem qualsevol actuació que vulneri la participació de les famílies, molt especialment sobre la competència dels Consells Escolars. Com diu la circular que ha enviat l’associació de directors: “l’òrgan de govern del centre (consell escolar) és qui té les competències per aprovar o esmenar els projectes lingüístics. En això tota la legislació educativa és molt clara: sols el consell escolar pot aprovar un projecte educatiu (el projecte lingüístic és part del projecte educatiu) i en cap cas els directius podem substituir aquesta atribució.”
  Per tot això, atesa la nostra condició de representants de les famílies i membres dels consells escolars, us voldríem fer alguns suggeriments per enfocar aquesta situació:
  Cal tenir informació sobre l’estat del projecte lingüístic del vostre centre i per això la millor manera és contactar amb l’equip directiu. Cal saber quin és el posicionament del vostre director o directora per a actuar en conseqüència.
  L’aprovació o suspensió del nou projecte lingüístic pot afectar molt a les hores lectives que es dedicaran a cada llengua, a les matèries que es faran en cada llengua, la llengua dels llibres de text… i no podem quedar al marge.
  Si la direcció no convoca el Consell Escolar ho heu de reclamar a la direcció i si malgrat tot no s’atén la petició i s’envien les modificacions a la Conselleria, ho hauríeu de denunciar perquè és il·legal. En aquest sentit podeu comptar amb la Federació, des d’on tindreu el nostre suport.
  Si la direcció convoca el Consell Escolar, com recomanen les associacions de directors, la convocatòria ha de ser amb una antelació mínima de 48 hores i ha de contenir la documentació objecte de debat. Pensau que si ens donen el document el dia de la reunió, això ens obliga a prendre una decisió personal i poc representativa del nostre col·lectiu, subjecta a una anàlisi insuficient.
  En cas de celebrar-se el Consell Escolar, cal recordar que per a la constitució vàlida del consell, és a dir, per què pugui iniciar-se la reunió cal que hi siguin inexcusablement el director/a, el secretari/ària i la meitat dels membres. Si no hi ha quòrum la reunió s’ha d’ajornar i correspon a l’equip directiu convocar per un altre dia i hora, probablement al setembre.
  Si pel contrari hi ha quòrum i tot s’ha fet correctament, heu de recordar que el propi decret TIL i també els Reglaments orgànics de infantil, primària (art.20.3) i de secundària (art.21.3) preveuen que per a l’aprovació dels projectes lingüístics calen el vots favorables de dos terços del total de membres amb dret a vot del Consell (no només dels presents), la qual cosa complica l’aprovació de les modificacions.
  Finalment, si la situació compleix amb totes les condicions legals, quedarà sobre el representant de la vostra APIMA al Consell Escolar la decisió, lliure i assenyada, que consideri oportuna.
  Afegir que, actualment, estan suspeses les instruccions de la Conselleria que preveien la redacció d’un projecte lingüístic per part del Director/a en cas de la NO APROVACIÓ per part dels Consells Escolar. Això ha estat gràcies a les actuacions administratives de les associacions de directors que varen recórrer el document i d’acord amb l’art. 111 de la Llei 30/92 no són d’aplicació en aquest moment.
  De tot plegat, es percep la mateixa sensació de despropòsit de sempre per part de la Conselleria però alhora una nova sensació de cinisme i hipocresia. No fa tants de dies que la senyora Consellera “in person” ens demanava una actitud positiva a les APIMA i, ara, qui és la seva mà dreta ens regala aquesta perla tacada de nocturnitat i traïdoria.
  Per acabar, volem insistir en la nostra responsabilitat com APIMAs en vetllar pel respecte de la llei i el suport als altres membres de la comunitat educativa quan treballen en aquest mateix sentit, com ara les associacions de directors. Només així garantim el nostre dret a participar activament en l’educació dels nostres fills i filles.
  Des de FAPA Mallorca quedam a la vostra disposició per a escoltar-vos i atendre els vostres dubtes.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada