El Batle desmenteix les acusacions del Partit Popular

El Batle ha donat compte en Ple de la seva opinió sobre les demandes efectuades per Manuela Messeguer, en nom del Partit Popular. Seguidament trobareu el document presentat al secretari de l’Ajuntament perquè quedi constància al ple de dia 19 de març de 2015.

1ª DENÚNCIA: PRODUCTIVITAT DE L’ INSPECTOR DE POLICIA.

En primer lloc denúncia el Partit Popular el complement de productivitat de 8000 euros concedit a l’inspector de policia. El primer que he d’aclarir és que aquesta productivitat concedida a l’inspector no va suposar un major cost en la plaça d’inspector, sinó ben al contrari. Com que jo, a diferència del Partit Popular puc demostrar les meves paraules amb documents, existeix el certificat de l’interventor municipal relatiu a la diferència de retribucions entre l’anterior titular de la plaça, senyora Antònia Barceló, i el senyor Guillem Mascaró, actual titular. Com es pot veure al certificat existent la diferència de sou era inicialment de 10.901,31 euros i, un cop pactat amb l’inspector l’assumpció de noves tasques a canvi d’aquesta productivitat, de 8.000 euros, la diferència es va reduir a 2.901,31 euros.

És a dir, s’incrementaren les tasques de l’inspector de policia i tot i això s’aconseguí un estalvi de quasi 3.000 euros, es diu bona gestió i coses com aquestes són les que han permès tenir un deute 0 (zero).

Anant a la denúncia del Partit Popular, afirma en la seva denúncia que “el equipo informàtic se encuentra en un pequeño cuarto prácticamente en estado de abandono y en absoluto desuso”. Primera afirmació i primera mentida del Partit Popular. El servidor es troba en una dependència exclusiva pel servidor, pot ser és petita, com diu el Partit Popular, però tenint en compte el tamany del servidor crec que no balla gens estret. El servidor disposa d’aire condicionat i un sistema d’alarma exclusiu. Per desgràcia hi ha molta gent que no disposa de tantes comoditats com aquest servidor que el Partit Popular diu que està “en estado de abandono”.

És indiscutible la falsedat en la denúncia del Partit Popular i si no sabien en quin estat es trobava el servidor el que havien de fer era informar-se, no presentar una querella.

Afirma també el Partit Popular que l’inspector de policia tot i percebre una productivitat per les tasques d’implantació i desenvolupament del programa EUROCOP mai no fa ver cap tipus de feina. Disposam de nombrosa documentació que ens ha remés l’inspector sobre les diferents tasques desenvolupades, on hi ha des de feines fetes amb el programa a reunions amb altres ajuntaments i formació del personal. Una documentació molt extensa i s’ha de tenir en compte que no totes les feines tenen un reflex documental. Les dades informàtiques del servidor, certificades pel secretari, recullen els dies de feina directa damunt el servidor i ocupen més de 100 pàgines, no està malament per un servidor “en abandono y absoluto desuso”.

A més, el Partit Popular ja havia demanat informació sobre aquestes tasques i se li remeteren dos informes elaborats per l’inspector. No obstant, el Partit Popular s’ha estimat més ignorar aquests informes i que l’únic que pretén realment és poder dir que hi ha una denúncia contra el Batle.

2ª DENÚNCIA: CONVOCATÒRIA PLAÇA INSPECTOR

La segona denúncia del Partit Popular es refereix a la convocatòria de la plaça d’inspector. No està reflexat en la denúncia que és el què denuncia.

En qualsevol cas, confirmar que, efectivament, tal i com diu el Partit Popular, es va sol•licitar a l’Ajuntament de Felanitx la pròrroga de la comissió de serveis del senyor Guillem Mascaró fins a la cobertura definitiva de la plaça per evitar quedar-nos sense inspector durant aquest temps. Això, potser el Partit Popular ho ignora, però es perfectament legal i legítim. A més, crec un exercici de responsabilitat.

Pel que fa al procés de selecció de la plaça d’inspector, existeix l’informe emès pel secretari municipal on es deixa constància de que va ser ell, en la seva condició de secretari, qui en total llibertat i sense cap tipus d’indicació de l’equip de govern, com així consta a l’informe va:

– Elaborar les bases reguladores del procés de selecció.
– Fixar els mèrits a valorar en la fase de concurs.
– Fixar la composició del tribunal qualificador, composat exclusivament per tècnics, sense representació política.
– Fixar el contingut i característiques de les proves.

El fet de que totes aquestes decisions es deixessin en mans del secretari no és, ni molt manco, el més habitual, sol ser l’equip de govern qui pren aquestes decisions.

Es demostra per tant clarament que en cap cas va existir la voluntat d’afavorir al senyor Mascaró; l’equip de govern hauria pogut, amb total legalitat, intervenir en el contingut del temari, fixació de mèrits, composició del tribunal, característiques de les proves… però es deixà tot en mans del secretari.

3ª DENÚNCIA: GESTIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

Aquí el Partit Popular acusa de reiterades inobservances de les normes administratives, mercantils i dels propis estatuts, sense especificar quines son aquestes “reiterades inobservances”.

Fa referència la senyora Messeguer a un error, que efectivament se li va reconèixer, en la redacció dels esborranys de les actes dels consells d’administració, on no constava a una sèrie de sessions el senyor Joan Planas. Aquest error es va subsanar amb motiu de l’aprovació definitiva de les actes.

Afirma la senyora Meseguer que de manera sistemàtica es procedia al pagament anticipat de dietes per sessions no realitzades i que es pagava per sessions fictícies. Com es pot comprovar a l’informe emès per l’interventor és absolutament fals i ni una sola vegada es va abonar anticipadament una dieta d’assistència als consells, de fet el més habitual es pagar a més de 30 dies.

En qualsevol cas, a diferència del les afirmacions del Partit Popular, estan a disposició de tots els ciutadans les actes de les sessions en que la secretària municipal dóna fe dels assistents i l’informe emès per l’interventor.

Per acabar amb aquest tema dir que aquests fets ja varen ser denunciats per el Partit Popular a fiscalia que, un cop examinada la documentació va procedir a l’arxiu de la denúncia. Existeix l’acord de fiscalia d’arxiu de la denúncia, que no ha impedit la presentació de la denúncia del Partit Popular, ja que l’únic objectiu de la denúncia és difamar.

Afirma també el Partit Popular que la Junta General Ordinària mai ha estat convocada i que mai han estat aprovats els comptes anuals. Existeix el certificat del secretari amb totes les sessions efectuades i amb les actes corresponents. 26 sessions en total, tema que el Partit Popular nega.

El Partit Popular, en una denúncia que ha presentat als jutjats, afirma que els comptes anuals no s’aprovaren mai, per quan, un cop aprovats per la Junta general d’accionistes, es remeten al Ple, del que en forma part el Partit Popular.
Les falsedats en que incorre el Partit Popular són tan evidents i flagrants que no deixa altre opció que, un cop arxivada la seva querella, presentar denúncia per falsedat i difamacions.

Afirma també falsament el Partit Popular, que la secretària de l’Ajuntament en aquell moment, la senyora Paula Baltasar Cózar, “carece de habilitación nacional, de lo cual el alcalde tenia conocimiento”. En primer lloc la senyora Baltasar va ser nomenada secretària per la CAIB, no per l’Ajuntament, i va ser nombrada per la seva condició d’habilitada nacional i aquest fet es pot comprovar fàcilment a la pàgina web del Ministeri d’Administracions Públiques o a la Resolució de la CAIB en que va esser nomenada.

4ª DENÚNCIA: ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL TANATORI

Parla el Partit Popular d’adjudicació fraudulenta de l’obra de construcció del tanatori i diu que la licitació no fou objecte de publicitat.

Novament les afirmacions són totalment falses, amb el google i en menys de 30 segons es desmunta la denúncia; l’obra de construcció del tanatori es realitzà per procediment obert, publicat al BOIB, es presentaren 14 empreses i s’adjudicà a l’oferta que els informes tècnics consideraren més avantatjosa. La publicitat que el Partit Popular diu que no va existir no només es pot comprovar al BOIB, sinó que, de manera més senzilla, al perfil del contractista, obert a tots els interessats on hi figura la documentació de l’expedient, inclòs còpia de l’anunci de licitació publicat al BOIB al 18/09/2010, pàgina 136. Novament la falsedat de el Partit Popular queda en total evidència.

5ª DENÚNCIA: CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA DE PÀDEL

Fa aquí referència el Partit Popular a l’adjudicació de la construcció d’una pista de pàdel directament i sense concurs.

Efectivament, la pista de pàdel va ser construïda per EL CORTE INGLÉS DIVISION COMERCIAL amb un cost de 48.916,08 euros, més IVA, d’acord amb la Llei de contractes l’execució d’un obra d’aquest import és una obra menor, que pot ser adjudicada directament a qualsevol empresa amb capacitat.

La senyora Meseguer, per incrementar el cost de les pistes de pàdel, adjunta en la seva denúncia factures de EXCAVACIONES TONI SERRA SL i INGEOBRAS.

Les factures de EXCAVACIONES TONI SERRA SL corresponen a unes obres adjudicades al 2010, es a dir 3 anys abans de la construcció de les pistes de pàdel, i que es demoraren per haver entrat l’empresa en suspensió de pagaments.

Les factures de INGEOBRAS es refereixen bàsicament a treballs necessaris per garantir la seguretat de la construcció annexa al camp de futbol 7 on freqüentment, com saben tots els pares que tenen al•lots que juguen al futbol, hi jugaven els nins en condicions perilloses.

Existeixen els documents que ens avalen: informe de l’arquitecte municipal i de l’arquitecte co-director de l’obra, Llorenç Artigues Oliver, on s’acredita que un cop finalitzades les tasques del EL CORTE INGLÉS DIVISION COMERCIAL les pistes estaven totalment acabades i aptes per a la seva utilització. Novament d’acord amb els informes presentats no es pot parlar de fraccionament.

Aquesta informació va esser entregada al Partit Popular que la va ignorar en la presentació de la seva querella.

6ª DENÚNCIA: CONTRACTE SENYOR JOSEP COLOM

Finalment denúncia el Partit Popular la contractació del senyor Colom, antic director tècnic de manteniment, i tampoc aquí diu el Partit Popular que es el que denuncia.

Parla d’un pacte amb el senyor Colom per declarar la seva jubilació forçosa. Aquest pacte deu esser l’aplicació de la llei que regula la jubilació i que permet ampliar la vida laboral dels 65 als 70 però complerts els 70 resulta obligatòria la jubilació.

D’altre banda, la jubilació del senyor Colom es produí en plena campanya electoral, per la qual cosa era un mal moment per decidir canvis en la prestació d’aquest serveis quan un mes desprès podia canviar l’equip de govern.

Per aquest motiu s’optà per proposar-li al senyor Colom la seva contractació com a Professional per a l’assessoria i consultoria de la depuradora municipal per una banda i de la brigada municipal per un altre.

La supervisió de la brigada va esser realitzada pel senyor Colom des de el més d’abril de 2011 fins el mes de juliol, en que es va optar, amb l’objectiu de reduir les despeses de personal, per no substituir al senyor Colom, reestructurar la brigada i encomanar la seva direcció al senyor Jordi Soler.

Pel que fa al contracte de assessorament de l’EDAR, en aquest cas s’opta per un canvi en la gestió de l’estació depuradora, que passa de gestionar-se directament a través de personal municipal a gestionar-se per una empresa especialitzada.

En aquest cas la contractació del senyor Colom es mantingué fins que el contracte de gestió de l’EDAR va ser adjudicat a l’empresa FACSA.

En qualsevol cas, tant la jubilació del senyor Colom com la seva posterior contractació es absolutament legal i desconeixem que és el que denuncia el Partit Popular. Pel que pugui ser, hem demanant al personal de la brigada i de l’EDAR una declaració jurada manifestant que el senyor Colom va realitzar aquestes tasques.

En definitiva, les demandes presentades per la Sra. Manuela Meseguer, en representació del PP són totalment falses i una vegada arxivades per l’Administració de Justícia presentarem les corresponents demandes civils i penals ja que ben segur quedarà demostrat que la intencionalitat de les denúncies és deteriorar la imatge del qui subscriu aquest document ja que en la gran majoria dels casos els acords es prengueren per òrgans col•legiats, Junta de Govern i Consell d’Administració i sense haver-hi en cap cas informes en contra dels tècnics municipals.

Tots els documents els podreu consultar a la web:

http://www.santllorenc.es/noticies/noticia.asp?nid=4129

Un pensament a “El Batle desmenteix les acusacions del Partit Popular

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.