MÉS per Sant Llorenç, informa. Plenari de dia 21 de setembre de 2023 (2ª part)

El Ple continuà amb l’aprovació, per 8 vots a favor i 5 abstencions de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius.

Per un error administratiu no s’inclogueren les tarifes corresponents als Informes d’arrelament social i Informes d’adequació de vivenda de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius. El quadre de tarifes és el següent:

Epígraf

Euros

Autorització per a lloguer d’equins.

39,53

Autorització per a lloguer de bicicletes

79,06

Autorització per a lloguer de motos i ciclomotors

118,58

Expedició carnet municipal

21,49

Expedients de declaració de ruïna d’edificis

118,58

Certificat d’antiguitat

79,06

Certificat de final d’obra

79,06

Certificat de tancament de local

39,53

Certificat de tràmit d’expedient

15,82

Certificat de serveis prestats

15,82

Certificat o informes urbanístics

79,06

Confecció d’extracte informatiu per accident de tràfic

79,06

Confecció d’un informe per accident de trànsit

158,11

Confecció d’altres informes per la policia

79,06

Certificats o informes de serveis prestats per contractistes

30,00

Certificats o informes que requereixin la comprovació de fets o documents

79,06

Certificats de documents inclosos en un expedient administratiu

39,98

Drets d’inscripció a exàmens selectius municipals

5,00

Informe d’arrelament social

20,00

Informe d’adequació de vivenda

40,00

Expedició d’autoritzacions per activitats de carrer

79,06

Expedició de llicencia d’animals perillosos

79,06

Certificats connexió xarxa clavegueram

20,00

Copia de documents inclosos en un expedient administratiu en format CD, Per cada CD.

3,00

Copia de documents inclosos en un expedient administratiu

Euros/fotoc.

Mida A4

0,15

Mida A3

0,20

Mides superiors

2,00

Per unanimitat, de bell nou, s’aprovà una altra tanda de factures i, a continuació, també per unanimitat, s’aprovaren les  bases reguladores de les beques per al transport escolar de batxiller i graus formatius d’estudiants empadronats al terme de Sant Llorenç.

En resum són les següents:

Poden ser beneficiaris d’aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents: 

  • Estar empadronat i residir al terme de Sant Llorenç des Cardassar. 
  • Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys ambdós inclosos. 
  • Estar matriculat i haver assistit regularment a les classes de Batxiller o mòduls professionals en el curs 2022-23. 

  • No haver utilitzat (per motius justificats) el transport que l’Ajuntament posa a disposició dels alumnes de Batxiller i Graus Formatius empadronats al municipi. 

  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, l’AEAT i la seguretat social i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars. 

Les persones interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases han de presentar la sol·licitud, d’acord amb el model adjunt com a annex 1, acompanyada de la documentació següent. 

– Acreditació de la personalitat jurídica i dades personals de l’alumne (nom, NIF, adreça, telèfon) . 

  • Un certificat d’estar al corrent de les obligacions tributaries amb l’Agència tributària (l’AEAT) i amb la seguretat social. 

  • Còpia de la matriculació al centre escolar i certificat acreditatiu d’haver assistit regularment a les classes de Batxiller, Graus Formatius o d’ educació especial en el curs 2022-2023. 

  • Certificació bancària de les dades del compte corrent del pare o tutor on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir. 

Les sol·licituds de beca es dirigiran al departament d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar, al Registre General Municipal de l’Ajuntament o a les delegacions de Son Carrió i de Sa Coma o a qualsevol dels llocs prevists a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 d’octubre de 2023. 

A la Comissió Avaluadora, integrada pel secretari, Josep Lluis Obrador Esteva, l’interventor, Antoni Crespí Serra i la tècnica d’educació Margalida Sansó Sánchez, li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidora d’Educació, Joana Maria Cabrer Sureda , d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases. 

L’import de les beques serà de 0,095 euros per Km i dia, a aquests efectes es consideraran el quilometratge existent entre el nucli de població de l’estudiant i el centre d’estudis, així mateix es considerarà un curs escolar de 175 dies lectius. La subvenció concedida no podrà excedir de 665 euros per alumne. 

El Ple rebutjà considerar pel procediment d’urgència, dues mocions presentades pel Psoe relatives a l’etapa d’educació 0-3  (7 en contra, 5 a favor i 1 abstenció) i a l’ús social ia l’administració de la llengua catalana (7 en contra, 5 a favor i 1 abstenció).

A l’apartat de precs i preguntes, la regidora de MÉS per Sant Llorenç, denuncià l’augment del cost de les activitats extraescolars i la manca d’unitat corporativa de la informació que transmet l’ajuntament.

També demanà explicacions sobre l’estat d’abandonament del poliesportiu de sa Coma i de la situació de l’aparcament de s’Illot.

En relació a Son Carrió s’interessà pel problema amb els contenidors de fems i demanà al delegat si s’havia treballat en la modificació d eles normes subsidiàries per permetre la mateixa edificacbilitat que a la resta del municipi.

Per acabar transmetè a l’equip de govern la sensació d’inseguretat que tengueren alguns pares durant les passades festes de Sant Llorenç, s’interessà sobre la situació de les obres de l’escola de Son Carrió i sobre una plaga de cuca molles que hi ha hagut al municipi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.