Anàlisi Pressupost d’ingressos 2013 Ajuntament de Sant Llorenç

En aquesta publicació profunditzarem una mica més en el pressupost d’ingressos, i deixarem per un altre dia el pressupost de despeses. He cregut convenient fer-ho així perquè, com ja vam indicar a l’anterior edició, els ingressos de l’ajuntament surten, majoritàriament de cada un de nosaltres. Cada pagament de fems, IBI, taxes, etc. previst pel 2013 forma part del pressupost d’ingressos. D’aquí la seva rellevància, el que preveu ingressar un ajuntament està directament relacionat amb el que paga cada ciutadà.

El passat 10 de gener vam publicar el pressupost de l’ajuntament, a l’espera d’al·legacions i la seva aprovació definitiva. En dues pinzellades vam intentar donar una visió general i una mica d’introducció per tal que els lectors poguessin entendre què és el pressupost i com està format.

Resumint, vam explicar que el pressupost general ascendia a 15.582.341,53 € i que es mantenia estable respecte l’any anterior, només creix un 0,76%. Respecte a les despeses, vam detallar que les més importants, per pes dins el pressupost, eren la compra de béns i serveis relacionats amb l’activitat diària de l’ajuntament, el cost de personal i la devolució de quotes de préstec a les entitats financeres. Per contra, respecte als ingressos que té previst rebre l’ajuntament per fer front a aquestes despeses, estudiàrem que les més rellevants eren els imposts directes i les taxes i altres ingressos. També podríem afegir-hi les transferències corrents, que són els euros que arriben a l’ajuntament via “pagament” d’altres institucions o empreses (Transferències que fa l’Estat, CAIB, fons europeus, empreses privades, etc.).

IMPOSTS DIRECTES

Els imposts directes són aquells tributs que pagam relligiosament any rere any al nostre ajuntament. Per aquest any, l’ajuntament preveu per aquest concepte:

IBI: és l’impost de béns immobles. Recau damunt la titularitat d’un immoble. En poques paraules, és el tribut que es paga per ser propietari d’un immoble, rústic o urbà. És la font de majors ingressos de l’ajuntament, pel 2013 la corporació té previst recaptar 5.900.000 € d’IBI urbà i 465.000 d’IBI rústega; ni més ni manco que el 40,84% de tot el pressupost d’ingressos. Destaca que és l’únic que incrementa respecte l’any anterior. Concretament s’espera recaptar un 2,41% més. Previsiblement això significarà que al 2013 pagarem més per aquest impost que el 2012.

IVTM: és l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. El tradicionalment dit impost de circulació. Recau sobre els titulars de vehicles aptes per circular per via pública. Es té previst recaptar 420.000 € per aquest concepte.

IIVTNU: és l’impost sobre l’augment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost només es paga en cas de transacció d’un bé de naturalesa urbana per l’augment del valor del sòl on està radicat l’immoble. Pagues per la “plusvalia” que hagi pogut tenir el sòl que es transmet. Hi ha pressupostats 150.000 €.

IAE: és l’impost d’activitats econòmiques. Grava la realització d’activitat tant de les empreses com dels professionals localitzats al terme municipal. Ascendeix a 500.000 €. Una gran part d’aquest impost s’ingressa de l’activitat hotelera de la zona costanera.

TAXES I ALTRES INGRESSOS

És el pagament que es fa a l’ajuntament per a la prestació d’un servei. La diferència amb els tributs és que si l’usuari no utilitza aquest servei que ofereix l’ajuntament no té l’obligació de pagar. D’aquest tipus de pagament n’hi ha un bon grapat. De tots ells destaquen el servei de recollida de fems i el de tractament de residus, dels quals s’espera recaptar més de 3.000.0000 €, que és un 20,50% del pressupost d’ingressos. Els ingressos prevists per aquest concepte que superen els 100.000 € són :

De totes maneres i a nivell d’anècdota, aquí també apareixien unes previsions d’ingressos pel 2013 de conceptes ben coneguts per tothom com el lloguer de taules i cadires de l’ajuntament, 20.000 €, multes per 30.000 €, centre de dia de Sant Llorenç per 75.000 € i el de Son Carrió per 20.000 € o cursos d’adults per 25.000 €.

ALTRES PREVISIONS DE CONCEPTES DIVERSOS

De la resta del pressupost d’ingressos només hi ha dues partides que cal destacar:

ICO, que és l’impost de Construcció, Instal·lacions i Obres. La coneguda llicència d’obres. Forma part dels imposts indirectes i té una previsió pel 2013 de 424.610,73 €, un 3,70% més que l’any anterior. En aquest cas no tenc la informació necessària per poder afirmar si es deu a una pujada de l’impost respecte l’any 2012 o, si, per contra, s’esperen més construccions en el 2013. La previsió d’augment podria donar-se per les dues causes.

CESSIÓ DELS TRIBUTS DE L’ESTAT, per 1.578.250 €. Correspon al 10,13% del total d’ingressos que s’espera obtenir. És l’import que té previst transferir l‘Estat al nostre ajuntament per la recaptació que fa dels seus tributs, IVA, IRPF, Impost damunt alcohol, damunt la benzina, etc. En definitiva, realment també surten de la nostre butxaca, tot i que reverteixen a l’ajuntament de forma indirecta, a través de l’Estat. És a dir, no segons el que ha pagat la gent del municipi per aquests imposts sinó segons uns càlculs teòrics que fan des d’allà. Està situat dins el concepte de transferències corrents.

Aquí també podem mencionar:

  • Per a la contractació de policies turístics, 50.000 €.

  • Per un projecte de manteniment de juntes d’aigües, 450.000 €

  • Fons de cooperació municipal del Govern Balear, 100.000 €

Esper que hagueu entès una mica com està format el pressupost d’ingressos del nostre ajuntament. La pròxima publicació mirarem de desglossar on vol invertir aquests doblers, és a dir el pressupost de despeses.

3 pensaments a “Anàlisi Pressupost d’ingressos 2013 Ajuntament de Sant Llorenç

  1. Molt bé aquesta explicació del pressupost, llàstima que l’Ajuntament no aprofiti el Card.cat i doni més informació. Simplement m’agradaria fer un aclariment per evitar confusions. Referent a lles taxes es diu que la diferència amb els tributs és que si l’usuari no utilitza aquest servei que ofereix l’Ajuntament no té l’obligació de pagar. Això no és realment així.
    És cert que la taxa és un altre tipus de tribut que es diferencia de l’impost en el seu fet imposable, en el seu generedor. Així la taxa és una contraprestació motivada com a conseqüència de permetre que un particular utilitzi de manera privativa o especial el domini públic local o com a contraprestació per la realització d’activitats administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn particularment al ciutadà.
    Per exemple, si agafam el servei de recollida de fems, n’hi ha prou que qui ocupi o utilitzi les vivendes o locals situats als llocs, places, carrers o vies públiques on es presti el servei ha de pagar, tregui fems o no. L’obligatorietat de pagar és si es dóna el servei no si s’utilitza.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.