Anunci de licitació per a la contractació d’obres per a l’execució del projecte del “Centre Esportiu i de serveis de Cala Millor”

Anunci de licitació per a la contractació d’obres per a l’execució del projecte del “Centre Esportiu i de serveis de Cala Millor”, termini municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

1. Entitat adjudicadora, dades generals i dades per a l’obtenció d’informació:
a) Organisme: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics).
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídic.
c) Obtenció de documentació i d’informació:
Dependència: Servei Jurídic de la ATB
Adreça: ctra. de Valldemossa, km 7,4 – Parc BIT
Localitat i codi postal: Palma, 07121
Telèfon: 971 17 72 10 Fax : 971 78 46 00
Adreça electrònica: jfiz@atb.caib.es; vcanellas@atb.caib.es
Adreça Internet del perfil del contractant: http://www.plataformadecontractacio.caib.es
Data límit d’obtenció de documentació i d’informació: Els plecs estan a disposició dels interessats al perfil del contractant del consorci borsa d’allotjament turístics. La data límit es la mateixa que se senyala per a la presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: 02/2014
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obres.
b) Descripció: execució del projecte d’obres del “Centre Esportiu i de Serveis de Cala Millor”, municipi de Sant Llorenç des Cadassar; descrites i definides en el projecte i plans.
c) Lloc d’execució: l’indicat en el Plec tècnic.
d) Termini d’execució: 12 mesos
e) Admissió de pròrroga: no
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs, amb diversos criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules conforme estableix el quadre de criteris d’adjudicació del contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
4. Valor estimat del contracte: 710.554,45 €.
5. Pressupost base de licitació:
a) Import ( IVA exclòs): 710.554,45 €. IVA: 148.185,29 € (21% aplicat al PEC: 147.247,89 € i 10% aplicat a l’a gestió de residus: 937,40 €).
b) Import total: 858.739.75 €.
6. Garanties exigides:
Provisional: 1% del pressupost de licitació (IVA exclòs): 7.105,54 €
Definitiva: 5 % del preu total de l’adjudicació (IVA exclòs)
7. Requisits específics del contractista:
Classificació: Grupo C- Edificacions, subgrup 2. Categoria D
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Vint-i-sis (26) dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci de licitació al BOIB fins a les 14.00 hores. Si les propostes s’envien per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de la tramesa a
l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació mitjançant fax o telegrama, el mateix dia, la tramesa de l’oferta.
b) Modalitat de presentació: la que es detalla al Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Dependència: Serveis Generals de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
Adreça: ctra. de Valldemossa, km 7,4 – Parc BIT
Localitat i codi postal: Palma, 07121
Adreça electrònica: jfiz@atb.caib.es; vcanyellas@atb.caib.es
9. Obertura d’ofertes:
Lloc: edifici de l’ATB
Data i hora: s’anunciarà en el perfil del contractant i/o s’avisarà oportunament per fax, per telèfon o per correu electrònic.
10. Despeses de publicitat: seran a càrrec de l’adjudicatari (import màxim 400 €).
Palma, 29 de juliol de 2014
El Vicepresident del Consorci Borsa d’allotjaments Turístics
José Marcial Rodríguez Díaz

pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.