Crònica del ple ordinari

Dos dies després de la celebració d’un ple extraordinari, avui, 15 de març, s’ha reunit de bell nou el consistori, (govern i oposició), per tractar el ple ordinari corresponent al mes de març.L’ordre del dia del ple era:

A. Part resolutiva
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors: sessions 1 i 2 de 2012, de 13 de gener i 26 de gener, respectivament.
2. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
3. Modificació de crèdit per suplement de crèdit.
4. Moció del PSM sobre el manteniment del nivell de protecció territorial de la normativa actual i no promoure noves urbanitzacions al litoral o a la serra de Tramuntana.
5. Sol·licitud a la Conselleria de Salut amb relació a la supressió de determinats serveis de l’Hospital de Manacor.
B. Part de control
1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local i de les resolucions del batle.
2. Precs i preguntes.

A les 13,05 hores, ha estat el ple més puntual de la legislatura, amb la presència d’una persona al públic, la que subscriu, començà el ple. L’equip de govern estava en minoria perquè no hi eren presents na Maria Montserrat Rosselló i en Joan Planas.

1. S’aprovaren les actes de les sessions dels dies 13 i 26 de gener, respectivament, amb el vot en contra dels cinc regidors del PP i el vot a favor de l’equip de govern (5) i el PSM (1).

2. El segon punt tractava de pagar factures antigues. N’hi havia del 2009, 2010 i 2011. La votació fou de 5 vots en contra (PP), 5 vots a favor (equip de govern) i 1 abstenció (PSM). D’acord amb la normativa, en haver-hi un empat es va haver de repetir la votació amb el mateix resultat. El punt quedà aprovat pel vot de qualitat del batle.

3. La modificació de crèdit presentada al ple destinava 475.000,44 euros, superàvit del 2011, a amortització de crèdits. El PP votà en contra ja que segons la seva portaveu no hi havia un informe de l’interventor que digués que hi havia aquesta quantitat. El batle replicà que hi havia un informe de l’interventor i que hi havia la quantitat assenyalada perquè si no hi fos no es podria destinar a pagar préstecs. Votaren a favor l’equip de govern i el PSM.

4. Sobre la moció presentada pel PSM relativa el manteniment del nivell de protecció territorial de la normativa actual i no promoure noves urbanitzacions al litoral o a la serra de Tramuntana, succeí una cosa poc habitual. El PSM retirà la moció perquè s’havia presentada el passat mes de novembre i quan ha arribat l’hora de discutir-la el Govern ja ha aprovat la norma.

5. La moció relativa a l’Hospital de Manacor reclamava del Govern de les Illes Balears que es mantinguessin tots els serveis i que no patís el servei d’urgències.

El PP  indicà que la moció que s’havia llegit no era la mateixa que ells tenien, que el Govern havia manifestat que consensuaria amb el sector les mesures que s’haguessin de prendre relatives a l’Hospital de Manacor, que la culpa de les retallades que s’havien de fer era del PSOE que havia deixat un forat, que hi havia 43 milions d’euros de deute, que la moció era per atacar al Govern, cosa a la qual els tenia acostumats l’equip de govern i el PSM, que el batle havia assistit a una reunió a la Conselleria de Salut i només s’havia preocupat de si es tancaria la unitat bàsica de salut de Son Carrió.

El batle replicà que no va demanar res de l’Hospital de Manacor perquè ja hi havia hagut altres batles que ho havien demanat i que es presentava la moció perquè hi havia moltes persones preocupades per les retallades a la sanitat.

La moció s’aprovà per cinc vots en contra (PP) i set a favor, (6 de l’equip de govern), en Joan Planas s’havia incorporat al ple, i 1 vot del PSM.

6. L’equip de govern presentà una moció urgent, a la qual s’adherí el PSM, de la Plataforma per la llengua, en la qual es demanava la retirada de l’avantprojecte de reforma de la llei de la Funció Pública (o sigui la modificació de la normativa sobre llengua catalana. Es votà la urgència que quedà arovada per 7 vots a favor (6 de l’equip de govern i 1 del PSM) i 5 en contra (PP).

Quan s’inicià la discussió de la moció, la regidora del PP, Cata Ferrer demanà la paraula per explicar que havia dit en ocasions anteriors que ella no faria política amb el tema de la llengua i per aquest motiu abandonava la sala de plens.

La representant del PP indicà que a moció anava en contra del Govern de les Illes Balears i que el PP compliria allò que havia promès en campanya electoral. Feu un joc de paraules amb l’expressió “clamor popular” que apareixia a la moció i digué que el clamor popular era el que havia sortit de les urnes,s’aficà amb la representant del PSM, dient que li sabia greu que aquest partit no tengués tant de clamor popular, perquè creia que la moció l’havia presentada aquest partit, i després, en veure que no era així, rectificà.

El batle li contestà que 12.000 al·legacions tal volta no suposaven un clamor popular però que eren importants i que el PP també havia promès altres coses en campanya electoral que després no havia complert.

La moció s’aprovà per 7 vots a favor (6 de l’equip de govern i 1 del PSM) i 4 en contra del PP.

Acabada la votació, la regidora del PP, Cata Ferrer, s’incorporà de bell nou al ple.

A continuació el batle donà compte al ple que l’Ajuntament de Sant Llorenç no tenia factures pendents de pagar als proveïdors, excepte les que s’havien aprovat feia uns moments i que no s’acolliria a l’oferta de préstec feta pel Ministeri d’Hisenda.

A l’apartat de precs i preguntes, Toni Aguilar demanà quan s’acabaria el parc de Son Carrió. El batle respongué que abans de festes. També demanà quantes persones eren usuàries del centre de dia de Son Carrió. La resposta fou que 7 persones d’un total de 15 places.

Cata Ferrer demanà a què corresponien els 3.000 euros abonats a Iguana Teatre. La resposta va ser que a un projecte  d’actuació al talaiot de s’Illot.

Demanà que es retirassin les restes d’obra del tanatori i que es tancàs sa Teulera. També demanà quines hores hi havia policia a Sant Llorenç. La resposta del regidor fou que sempre. També demanà quin criteri es seguia per aparcar cotxes a la plaça de l’església. La resposta fou que el que fixaven els discs de circulació.

La representant del PP demanà que en lloc de fer inversions que considerava que no eren urgent (pistes, parc, etc) els doblers es donassin a l’Hospital de Manacor.

Recriminà al batle que no li havia contestat les preguntes que havia fet per escrit, especialment la referent a que s’havia pagat a les empreses subcontratades de l’obra del tanatori. Després d’una bona discussió entre el PP, en Joan Planas i el batle, la secretària indicà que la llei no obliga a les empreses adjudicatàries a desvetllar les quantitats que han pagat a les empreses subcontractades i que només obliga a presentar la relació de les  empreses que s’han subcontractat.

Demanà al batle què havia costat el centre d’interpretació de s’Illot. El batle contestà que en aquell moment no ho sabia. També demanà què costava el manteniment i el batle contestà de la mateixa manera.

Demanà quines persones hi havia contractades al centre i el batle contestà que una auxiliar administrativa de l’Ajuntament a temps parcial i que es contractaven els serveis d’empreses per fer visites o tallers puntuals.

Sol·licità un informe de l’arquitecte municipal sobre les deficiències de l’escola, tema que havia estat objecte de la convocatòria d’un ple extraordinari feia dos dies.

Sol·licità informació sobre el conveni de treball socioeducatiu de sa Coma i quants de treballadors socials tenia l’Ajuntament. la regidora responsable li contestà que dos, un a sa Coma i un a Sant Llorenç.

Sobre els arbres del carrer de la Mar, demanà perquè s’havien llevat i el batle respongué que era perque creaven desperfectes als veïnats.

Sol·licità una infraestructura mínima de mitjans materials i personals i el batle li recordà que hi havia un despatx amb telèfon i ordinador al local de Noves Tecnologies.

Demanà que les factures que es presenten a l’Ajuntament passin pel registre d’entrada i el batle li contestà que es farà tal com marca la llei.

N’Antònia Domenge demanà que es posàs un “toldo” a les someretes de sa Punta de n’Amer.

En Jaume Riera demanà si hi havia previst algun pla d’actuació a s’Illot i el regidor responsable contestà que es faria d’acord amb les peticions dels veïnats.

Denuncià l’abandonament de les grades del camp de futbet i el mateix camp i demanà explicacions de perquè s’havia subvencionat una empresa per a la representació de Peter Pan a l’Auditori de sa Màniga. El batle contestà la segona pregunta dient que es devia a una estratègia comercial.

Demanà què costava l’aigua de les escoletes cada any i indicà que els pasos de vianants de la carretera d’Artà eren perillosos.

Dolors Sánchez, en representació del PSM, demanà al batle si valia la pena fer cap pregunta o cap moció. El batle respongué que s’havien tengut en compte la majoria de les que s’havien fetes i que sí, que valia la pena.

Insistí en el tema del pas de vianants de la carretera d’Artà i sol·licità què costaria l’execució del projecte presentat per Iguana Teatre. El batle respongué que 15.000 euros.

Demanà que passava amb les jardineres, perquè un dia hi havia flors, l’altre no, un dia eren d’una classe i l’altre d’una altra classe.

Demanà que la neteja als carrers que s’han empedrat fos manual perquè la màquina de neteja deixa les marques de les rodes damunt les pedres.

Sol·licità un despatx per als regidors de l’oposició ja que considerava inacceptable que quañsevol regidor ocupàs una taula d’un funcionari dins les dependències municipals.

Sense més assumptes que tractar s’aixecà la sessió a les 14:55 hores.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.