Presentació pressupost 2012

Amb l’aprovació del pressupost de 2012 l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Llorenç es vol reafirmar amb la política de coherència i austeritat amb la despesa que li ha permès, fins al moment minimitzar els efectes de la crisi econòmica sense incrementar els imposts i reduint el seu endeutament.A l’any 2008 es va iniciar un procés de reducció de l’endeutament que ha permès passar d’un deute de 10.653.855,02 € en aquell any a un deute previst a finals de 2012 de 6.426.507,77 €, és a dir, una reducció de 4.227.347,25 €. L’evolució prevista de l’endeutament de 2008 a 2015 és:

S’ha aconseguit liquidar els darrers exercicis pressupostats amb superàvit pressupostari, destinant-se 502.415,09 € al 2011 i 675.000,44 € al 2012 a la reducció de anticipada de l’endeutament.

Aquesta bona gestió s’ha traduït també en que no ha estat necessari aprovar un Pla d’Ajuts en el marc del RD 4/2012 de pagament a proveïdors. Són molts els Ajuntaments similars al nostre que s’han vist obligats a presentar Plans d’Ajust per imports d’entre 7 i 10 milions d’€, amb les conseqüències que se’n derivaran d’increment de deute i de la pressió fiscal dels ciutadans.

Així mateix a l’any 2007 l’Ajuntament creà l’empresa municipal Bellver SA, amb l’objectiu de recuperar l’IVA pagat a l’Administració estatal en la prestació de serveis bàsics, l’Ajuntament ja compta amb una sentencia favorable del Tribunal Economico-Administratiu corresponent a l’exercici 2007, el que suposarà la devolució de 460.116,97 €. Les xifres dels any 2008 a 2011 son de similar quantia i la voluntat de l’Ajuntament es destinar aquestes devolucions a l’amortització anticipada de préstecs.

En matèria impositiva, en l’actual context de increments d’imposts per part de l’Administració central i autonòmica i de la gran major part dels Ajuntaments, el pressupost de 2012 de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar recull la reducció del tipus impositiu de l’IBI, el que suposa uns menors ingressos de 176.061,19 €. Al mateix temps es porta a aprovació una nova reducció per a l’exercici 2013, que suposarà una menor recaptació de187.066,80 €. En la resta de imposts, taxes i preus públics, s’ha optat per mantenir-les congelades, tal i com es fa des de l’any 2009.

En matèria d’ingressos el major perill per a l’Hisenda municipal prové del deute pendent de la Comunitat Autònoma. Actualment la CCAA deu al nostre Ajuntament 1.626.366,25 € a data 31 de desembre 2011 i per la informació facilitada per la CCAA no es preveu el seu ingrés a curt termini. Aquesta quantitat també és podria destinar a l’amortització anticipada del deute municipal.

En matèria de personal, l’Ajuntament de Sant Llorenç ha destacat des de fa anys per apostar per l’eficiència en les polítiques de personal la qual cosa ens ha permès comptar amb un total de 112 places, quan la mitja en ajuntaments similars es situa en torn als 145 empleats públics, així en la liquidació de l’any 2010 publicada pel ministeri d’Hisenda, el nostre Ajuntament destina el 24% dels seus recursos al pagament dels personal municipal quan la mitja a Mallorca és del 31%

Amb l’esforç de tots, personal tècnic, empleats públics i també amb l’esforç que en la situació actual fan els ciutadans esperam poder seguir mantenint la qualitat dels serveis municipals com: escoletes municipals, centres de dia, serveis socials, ajuts al transport escolar, biblioteques… I tot això, sense increment dels tributs municipals.

Finalment, les dades del pressupost de 2012, a nivell consolidat son:

Despeses:

Capítol 1. Personal 5.240.637,07
Capítol 2. Compres de bens i serveis 8.016.326,50
Capítol 3. Despeses financeres 417.636,43
Capítol 4. Transferències corrents 182.000,00
Capítol 6. Inversions 127.500,00
Capítol 7. Transferències de Capital 0,00
Capítol 8. Actius financers 10.000,00
Capítol 9. Amortització préstecs 1.470.000,00
TOTAL DESPESES: 15.464.100,00

Ingressos:

Capítol 1. Imposts directes 7.335.000,00
Capítol 2. Imposts indirectes 312.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos 4.771.100,00
Capítol 4. Transferències corrents 2.386.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials 515.000,00
Capítol 6. Alienació inversions reals 0,00
Capítol 7. Transferències de capital 145.000,00
Capítol 8. Actius financers 0,00
Capítol 9. Passius financers 0,00
TOTAL INGRESSOS 15.464.100,00

El pressuposts 2012 s’ha aprovat en sessió plenària de 3 d’abril de 2012 amb el vot favorable de GISC, PSOE, AGIN i PSM. Vot en contra del PP.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.