MÉS per Sant Llorenç, informa. Jutge de pau substitut

Novetat

El BOIB de dia 23 de setembre de 2023, publica l’inici del procediment d’elecció del jutge de pau substitut de Sant Llorenç des Cardassar. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud mitjançant un escrit dirigit a la Batlia.

Atès que en data 18 de setembre de 2023 es va dictar resolució número 2023/663, en virtut de la qual es disposa iniciar el procediment d’elecció del jutge de pau substitut del municipi de Sant Llorenç des Cardassar, en compliment del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, es concedeix un termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest edicte al BOIB, per tal que les persones interessades que reuneixin els requisits legals puguin presentar la seva sol·licitud mitjançant un escrit dirigit a aquesta Batlia. Continua

Nomenament de la Jutgessa de Pau de Sant Llorenç des Cardassar

El BOIB d’avui publica el nomenament de la Jutgessa de Pau de Sant Llorenç des Cardassar

“SILVIA MARTÍNEZ POMAR, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS HAGO SABER: Que, en la sesión de la Sala de Gobierno, celebrada en fecha 17/05/2023, se acuerda nombrar a Doña Continua

Nomenament del jutge de pau substitut de Sant Llorenç

El BOIB de dia 12 de setembre publica el nomenament de Bartomeu Perelló Massanet com a jutge de pau substitut del nostre municipi:

“SILVIA MARTÍNEZ POMAR, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS, HAGO SABER: Que en la sesión de la Sala de Gobierno, celebrada en fecha 04/09/2019, se acuerda nombrar a Don Bartolomé Perelló Massanet, para el cargo de Juez de Paz Sustituto del Juzgado de Paz de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR.
Y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 8 del Reglamento de los Jueces de Paz 3/95, de 7 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 13 de julio, libro el presente que firmo en Palma de Mallorca, a 06 de Septiembre del 2019.”