Nomenament d’educadora social i operària de neteja a l’ajuntament de Sant Llorenç

El BOIB d’avui publica el nomenament de . Marina Rosselló Ferragut, amb DNI 4XXX421L, com a educadora social funcionària de carrera de l´Ajuntament
de Sant Llorenç des Cardassar, amb efectes de 26 de maig de 2023 i d’ Aina Maria
Santandreu Adrover, amb DNI XXX2508P, com a operària de neteja,personal laboral fix, amb efectes de 26 de maig de 2023.