Informació pública del projecte d’obres a la plaça Jaume Santandreu

El BOIB de dia 4 de març publica el següent anunci:

Informació pública del projecte d’obres a la plaça Jaume Santandreu. Número d’expedient 2021/151
Segons l’article 149 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local, la Junta de Govern Local a la sessió de dia ­­­18 de febrer de 2021, va adoptar entre altres l’acord següent:

Obrir tràmit d’exposició al públic per un termini de 15 dies, que consistirà en la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seue.santllorenc.es) on s’ inclourà còpia del projecte d’obres. Continua